Er heerst onrust aan de Zeeuws-Vlaamse kust

UnknownEr heerst onrust aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Het broeit in en om de Nieuwenhovepolder bij Nieuwvliet. Mensen zijn ongerust, ontstemd, ongedurig en boos. Of ze – de bestuurders van Sluis – allemaal beseffen wat er gaande is durf ik te betwijfelen, maar een dezer dagen verwacht ik dat het tot een uitbarsting komt. Vergelijkbaar met die in 2009 toen eigenaren van stacaravans op de Roompot-campings Pannenschuur, Boshoeve en een deel van Hof ter Wilgen in Nieuwvliet-Bad hun vrees ventileerden dat zij zouden moeten wijken voor nieuwe vakantiewoningen op deze campings.

De frustratie over de voorgestane kwaliteitsverbetering op deze drie campings kwam destijds naar buiten tijdens een druk bezochte informatie-avond over deze plannen. Kortgeleden, in juni was er weer een informatiebijeenkomst in Nieuwvliet over de voorziene kwaliteitsimpulsoperatie aan de Nieuwvlietse kust. Onderwerp van info en gesprek was de milieueffectrapportage Kustwerk Nieuwvliet. Alleen was er van een pro-actieve wijze van infoverstrekking van gemeentezijde geen sprake. Er hingen wat kaarten en men – het volk, de eigenaren van vakantievoorzieningen ter plekke – konden desgewenst vragen stellen. En vragen leefden er, maar de antwoorden die gegeven werden resulteerden in nog meer vragen, die vervolgens onbeantwoord bleven. Bijgevolg gingen heel wat mensen met zorgen naar huis.

Op het recreatiepark Le Rivage, midden in het plangebied gelegen en in de MER-studie foutief omschreven als een camping, werd de MER en het voorontwerp bestemmingsplan voor de huiseigenaren op een geheel eigen wijze gepresenteerd.
Op de site van lerivage viel het volgende verslag te lezen:

“Het gerenommeerde bureau Flynth heeft -namens de eigenaren van LeRivage- de zienswijzen met betrekking tot o.a. de beoogde bouwactiviteiten van Arcus c.s. in de Nieuwenhovepolder aan de gemeente Sluis voorgelegd.

Binnenkort buigt de gemeenteraad van Sluis zich over deze ingrijpende plannen die de horizon van ons park ingrijpend zal veranderen. Belangrijk hier te melden is dat uw bestuur de door de gemeente Sluis beoogde kwaliteitsimpuls voor de recreatiesector in onze regio omarmt. Alleen de wijze waarop de gemeente Sluis aan deze kwaliteitsimpuls in de praktijk vorm en inhoud geeft, resulteert in veel vraagtekens. Wij hopen dat de gemeenteraad straks, mede gebaseerd op de bevindingen van Flynth, de rechtszekerheid van o.a. onze leden en nieuwe bewoners van de Nieuwenhovepolder effectief en toetsbaar kan borgen. De gemeenteraad van Sluis kan bewerkstelligen dat de kwaliteitsimpuls niet wordt gedegradeerd tot een holle frase, geinundeerd door goede edoch geheel vrijblijvende beleidsintenties.

De deskundigen van Flynt constateren o.a. dat de door de gemeente Sluis gekozen systematiek voor het nieuwe bestemmingsplan onvoldoende zekerheid biedt voor een goede ruimtelijke ordening. Ook vergroten de op veel onderdelen te vage plannen de rechtsonzekerheid van de huiseigenaren. Ze zijn zelfs in strijd met goed bestuur.

De gemeente Sluis geeft zich, kort geformuleerd, een vrijbrief om naar bewind van zaken te handelen met de projectontwikkelaar. Ook de projectontwikkelaar c.s. krijgt van de gemeente vrij spel in deze polder. Die kan bijvoorbeeld naar eigen goeddunken bepaalde noodzakelijke onderdelen die zijn voorzien weglaten, temporiseren of slechts ten dele uitvoeren.


De plannen van de gemeente bieden tevens weinig of geen concrete oplossing(en) voor de structurele waterproblematiek in deze laag gelegen polder. Deze problematiek is ernstig, veroorzaakt nu al waterschade bij menig lid en kan zelfs nog groter worden als het waterpeil in deze polder wordt verhoogd. Lees deze en andere bevindingen in de Flynth zienswijze MER juli 2013

Wij hopen dat een transparante besluitvorming met betrekking tot de toekomst van de Nieuwenhovepolder er mede toe kan bijdragen dat een hecht fundament wordt gestort om de toekomst van de recreatiesector in onze regio een echte kwaliteitsimpuls te geven.”

Een zinssnede blijft me goed bij: “De projectontwikkelaar c.s. krijgt van de gemeente vrij spel in deze polder.” De projectontwikkelaar, we hebben het dan over Arcus of liever over de Roompot of nog liever of Henk van Koeveringe, CEO van de Roofpot, ooit een bewogen recreatieondernemer, tegenwoordig topman van een grote projectontwikkelaar.

Van Koeveringe heeft nu ter plekke een recreatieterrein van 27 hectare tot zijn beschikking, dat wordt straks een polderspeeltuin van bijna 53 hectare.
De gemeente geeft in het ontwerpbestemmingsplan geen duidelijke richtlijnen voor de herinrichting aan, de polder is een groot te ontwikkeling gebied voor verblijfsrecreatie. Zo flexibel is een gemeente nog nooit geweest. In het plan is sprake van een vereveningsregeling, maar niemand weet wat die inhoudt. In Cadzand betaalde de Roompot/Arcus voor elke bungalow in het plan Cavelot nog pakweg 15 mille voor de herinrichting van de publieke ruimten in Cadzand. Hoe dat in Nieuwvliet geregeld is, nobody – op Van Koeveringe na wellicht – knows.
Of er daadwerkelijk behoefte bestaat aan ettelijke honderden recreatiewoningen aldaar is volstrekt ongewis, voor het bestemmingsplan in aanvang is geen specifiek marktonderzoek verricht, sterker nog, nog niet eens een poging daartoe. Of er maatschappelijk draagvlak voor de plannen bestaan is ook niet getoetst.

Het zijn maar een paar dingetjes op een rij.
Maar de geschetste zaken zullen wellicht reden genoeg zijn voor diverse mensen om bezwaar te maken tegen de voorgestelde ontwikkeling.
En dan hebben in het nog niet eens over de vrees van velen dat de Van Nieuwenhovepolder, feitelijk een put achter de zeewering, straks het uiterlijk krijgt van een ongewild krekengebied. Een zoetwaterversie van Waterdunen.

zie ook deel 2 elders op deze site.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

5 reacties op Er heerst onrust aan de Zeeuws-Vlaamse kust

 1. Frits schreef:

  Wat ambtenaren en bestuurders van de gemeente Sluis niet willen, kunnen of durven snappen is dat door het bouwen van bijna 400 vakantiehuizen en de paar honderd chalets en stacaravans het aantal verharde oppervlakken in een van de diepste polders van Nederland, en dat is de Nieuwenhovepolder, fors toeneemt. Iedereen zou dan toch op zijn/haar klompen kunnen bedenken dat er hierdoor nog meer water uit dit gebied moet worden afgevoerd? En dat je hiervoor voldoende drainagecapaciteit moet bouwen? Nu al blijf in deze polder de waterafvoercapaciteit fors in gebreke. En wordt het gezien als het grote knelpunt in het huidige waterbeheer. Slechts een uitgemergeld zinnetje besteedt de gemeente in de nieuwe plannen aan het harde feit dat er straks een (aanzienlijk) hoger waterpeil in deze polder wordt gecreeerd. Gemeenteraad wordt wakker! Dit waterpeil moet juist fors worden verlaagd. Ken uw eigen gebied!

  Anders gezegd: er moet in dit gebied eerst een heel groot waterbergingsgebied zijn gerealiseerd, willen deze honderden zomerwoningen, chalets en stacaravans van de nieuwe eigenaars niet in de kortste tijd wegrotten.

  Er is in dit beoogd recreatiegebied ook goed stromend water nodig om te voorkomen dat stilstaand brak water in deze probleempolder onwelriekende dampen produceert. Stilstaand water dat ook een rijke broedplaats is voor muggen, waarvan steeds meer exotische soorten zich vanuit het zuiden van Europa nestelen in het beoogde plas-drasgebied. Hiervoor waarschuwt het LEI in Wageningen al een groot aantal jaren. Helaas duiken de bestuurlijke struisvogels in de gemeente telkens weg voor deze waarschuwingen. Daarvoor zijn waarschijnlijk ook hun korte-termijn financiele belangen te groot.

  Het is in groot Oostburg een publiek geheim dat de broer van de Sluisse wethouder Almekinders zelf ook eens geprobeerd heeft te boeren in deze rampenpolder. Tot zijn grote schrik zag hij zijn gewassen grotendeels verdrinken (verzuupen zeggen ze bie ons), in het wassende water. Tot aan maart 2013 stond er bijna een half jaar mais in dit plas-drasgebied simpelweg weg te rotten omdat de pachter (tegenwoordig zijn het vaak Belgen), door het hoge waterpeil in de Nieuwenhovepolder, dit gewas met zijn machines niet van het drassige land kon halen.

  De gemeente Sluis , Arcus Resorts, Bouwfonds, de Roompot (de laatste twee participeren in Arcus Resorts) moeten deze polder eerst goed droog maken vooraleer ze hun snelle Euro’s willen verdienen. Dat kost ze waarschijnlijk een forse investeringsduit. De kernvraag is of met name de familie van Koeveringe en hun vazallen dit bedrag ook echt hiervoor wil neerleggen. Het waterschap hult zich onder leiding van Toine Poppelaars, een goede vriend van deze familie, in een diep stilzwijgen. Deze instantie wil de rekening (nog) niet oppikken. Waterschap ScheldeStromen voorziet op termijn een klein stuwtje maar die lost het structurele waterprobleem van de extra vernatting in deze polder niet op.

  Arme recreanten die straks bij elke 

forse regenbui de wateroverlast in de Nieuwenhovepolder gedurende enkele maanden zien toenemen. De gemeente telt dan lachend zijn vereveningspenningen, de familie van Koeveringe staat weer een plaatsje hoger in de Quote 500 en de gedupeerde eigenaars van stacaravans, chalets en zomerhuisjes zien het water naar binnen klotsen. Dat noemen ze in de gemeente Sluis een kwaliteitsimpuls.

 2. guus langeraert schreef:

  Mijn reactie op FaceBook :

  Guus Langeraert De Provincie Zeeland heeft – met medewerking van o.a. de Gemeente Sluis – elders langs de ZeeuwsVlaamse kust de daar ontstane ONTPOLDER-onrust weg ” gemasseerd ” door met politieke machtsmiddelen – ONTEIGENING – te dreigen. En wat gebeurt er rondom de HedwigePolder, rondom PerkPolder, rondom de Oud- en JongBreskensPolder en rondom de ZwinPolders ( ook in Vlaanderen ) ? Rupsje Nooitgenoeg en ’t Grote Geld slaan toe !!! Om het maar te hebben over hetgeen ewr zich op het voormalige vakantie-eiland De Braakman afspeelt. Zijn ZeeuwsVlamingen ( en vele van hun gasten (toeristen)) dan toch echt TE BRAAF !!!

 3. pclijsen schreef:

  Bouw je toch gewoon een mooi paaldorp in die polder, hebben ze in Gruissan aan de middellandse zee ook gedaan, erg leuk en nog avontuurlijk ook. Een doorspoelsysteem om de muggen weg te houden moet toch mogelijk zijn. Wees niet bang, ik denk niet aan nog een waterdunen hoor.

 4. Karin Poppelaars schreef:

  Stop met het trekken aan een dood paard.
  I.
  Een speerpunt is het realiseren van een of meerdere treinstations op Zeeuws-Vlaanderen. Diverse staatssecretarissen van Zeeland zoals Kees Boertien, Wim van Gelder, Karla Peijs en Han Polman hebben hiervoor tevergeefs in Den-Haag gepleit. Ook de huidige minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus heeft wederom neen verkocht. Derhalve mag worden aangenomen dat er ook geen geld beschikbaar gesteld gaat worden voor de benodigde extra ontsluitingen bij nieuwe of uit te breiden vakantieparken.
  II.
  De Roofpot realiseert zich niet dat zeker nog de eerste 25 jaar het toerisme -helaas- af zal nemen met dank aan het falende overheidsbeleid. Het aanbod overtreft dus de vraag; hiervoor hoef je geen studie aan Nyenrode (opl. Breukelen) te hebben gevolgd.

Reacties zijn gesloten.