De censor grijpt in

Economisch gezien maakt de stede Hulst – mijn woonplaats waar ik aan verknocht ben – een moeilijke tijd door. Het banktoerisme is zo goed als verdwenen, de woningmarkt zit op slot en nieuwe bedrijvigheid laat op zich wachten. Hulst heeft het in Zeeuws-Vlaanderen wellicht nog moeilijker dan de Kanaalzone, waar grote projecten als de nieuwe zeesluis en Sluiskiltunnel tijdelijk voor extra werk en later voor nieuwe impulsen kunnen zorgen. In het westen van de regio -je kan er voor of tegen zijn – wordt er in de recreatiesctor gebouwd als nooit tevoren en ook daar zullen de nieuwe parken – hoe je het ook draait of keert – voor nieuwe banen en nieuwe omzetten zorgen. Hulst heeft ook kansen, zeker, maar minder uitgesproken, minder stuurbaar. Er zijn plannen, maar die kunnen elkaar als ze ondoordacht worden uitgevoerd behoorlijk bijten. Het Life Style Village concept kan Morres en de Mandemakersgroep een stuk vooruit helpen, maar dit plan kan – mits slecht uitgevoerd – funeste gevolgen hebben voor de Hulster binnenstad, die juist met de Nieuwe Bierkaai een nieuwe duw in de goede richting moet krijgen. Een verdere versterking van het Backterrein is ook niet in het voordeel van het oude centrum. Binnen de Ondernemersvereniging Hulst werd dit gegeven tot voor kort goed onderkend. Twee jaar lang heeft het voormalige bestuur getracht om in overleg met gemeente en marktpartijen de planontwikkeling te sturen in eenieders voordeel. De neuzen stonden – zoals dat heet – in een richting. En plotsklaps is dat gedaan, klaar, amen uit. Wordt voorzitter Tom Willaert en zijn collegabestuurders de maat genomen en is er binnen een mum van tijd een nieuw – vooral door VVD’ers gerund – bestuur dat het allemaal anders gaat doen.

Daarover handelden de blogbijdragen “Ter eer en glorie van de stede H.” en “Hulst na de middenstanderscoupe” , die ik respectievelijk op 12 en 20 januari op dit blog een plekje gaf en die werden gelezen door bijna 900 mensen.
Beide berichten heb ik van de site gehaald.
Waarom, omdat het nieuwe bestuur van de Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad klaarblijkelijk morgen – maandag – een vergadering wilde houden over deze bijdragen. Voor het gemak nodigde de nieuwe voorzitter Ed Peerbolte ook nog wat andere mensen uit voor de vergadering om, zoals hij het stelde : “Ook aan hen de vraag om eerst tot tien te tellen en daarna pas de vraag te beantwoorden of we überhaupt moeten reageren op deze achterklap.”
Heer Peerbolte deed de blogbijdragen af dus als achterklap en – en dat vind ik wel mooi verwoord als “Een
onbegrijpelijke mix van vermeende feiten leidt tot zogenaamde conclusies die gekoppeld worden aan ook al weer vermeende belangenverstrengeling.”

Kijk als deze stukken toch beschouwd worden als een onbegrijpelijke mix van vermeende feiten (een lokaal politicus sprak van verhelderende stukken, maar goed, die kan beter lezen) dan vind ik dat ik ze beter even weg kan halen van het internet. Dan gaat zo’n bestuur zitten turven van wie hoe vaak genoemd wordt en hoe en waarom, dan wordt er uren gedelibireerd over zaken die toch niet te begrijpen zijn, dat zou jammer zijn. Van de tijd van die mensen en van mijn stukken.
Daarom heb ik voor de goede orde op de plek van mijn bijdragen nu ruimte gereserveerd voor wat nieuwe agendastukken voor de bestuursvergadering. Die vrijheid eigen ik me toe. Ik haal het enige -wat moeilijke- agendastuk eraf en reik – gewoon uit eigen beweging- wat nieuwe aan.
Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken (geen)
Mededelingen (het enige agendapunt is komen te vervallen, de nieuwe volgen hierna)
1.Opvolging van de heer T. Willaert en andere bestuursleden (hebben we dit conform de regels van de vereniging gedaan. Ware het niet beter geweest om een verkiezing te houden met vrije kandidaatsstelling, Heeft het nieuwe bestuur wel mandaat?)
2.Bezoekersenquete en passantentelling (Hoe gaan we verder met deze onderzoeken om, stellen we de gegevens vrij beschikbaar).
3.Herziening bestemmingsplan Life Style Village (Gaan we Morres en Lafoma echt meer ruimte geven om detailhandel in te laten vullen in plaats van woningen, wat zijn daar dan de gevolgen voor Binnenstad.)
4. Is de heer Peerbolte wel de meest geschikte kandidaat voor het voorzitterschap van de vereniging (zie bijlagen en 1, gelet zijn relaties met adviesbureaus nu en in het verleden en gelet op ontwikkelingen geschetst in 2 en 3.).
Rondvraag
Sluiting.

Bijlagen:Hulst moet promotie vooral richten op Belgen
PZC donderdag 19 januari 2012 | 13:43 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 19 januari 2012 | 14:26
HULST – Voor het aantrekken van nieuwe bezoekers moet Hulst zich vooral richten op de Belgen.
Dat is het advies van het bureau BRO naar aanleiding van een gehouden passantentelling en bezoekersenquête.
Het blijkt dat één op de drie Belgen Hulst nooit eerder heeft bezocht dus daar ligt volgens de onderzoekers een ‘groot bezoekerspotentieel’. Opvallend is ook dat 20 procent van de bezoekers van Morres aangeeft nog niet te weten of ze een bezoek gaan brengen aan de Hulster binnenstad. Ook daar ligt dus een uitdaging om te proberen deze groep te verleiden tot een bezoek aan het centrum.

Herzien plan Lifestyle Village Morres Hulst geeft detailhandel meer ruimte
PZC dinsdag 10 januari 2012 | 17:23 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 10 januari 2012 | 17:56
HULST – In een herzien planconcept van het Lifestyle Village, het woonthemacentrum wat Morres met de binnenstad van Hulst moet verbinden, krijgt grootschalige detailhandel meer mogelijkheden. Daar staat tegenover dat wordt gesnoeid in het volume aan appartementen. Het woonthemacentrum behelst een centraal parkeerterrein met daar omheen bebouwing. Het terrein wordt via een nieuw aan te leggen rotonde via de N290 ontsloten. Omdat de bebouwingscontouren van het concept niet binnen het bestemmingsplan De Statie passen, is een herziening voorbereid. Daarbij wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met de huidige markt.
De belangrijkste uitgangspunten uit het bestemmingsblijven gewoon overeind, maar met de invulling van de beschikbare metrages wordt wel flexibeler omgesprongen in het nieuwe bestemmingsplan. De versoepeling is ingevoerd om beter te kunnen aansluiten bij de huidige markt. Er zijn daarom ook minder appartementen in het plan opgenomen.

Verzet bewoners Ede tegen ‘Vlek D’ beloond
Trouw 18/02/95, 00:00
Van een onzer verslaggevers EDE – Inwoners van Ede, die zich al maanden verzetten tegen plannen voor de bouw van luxe woningen in een nog ongerept gebied, hebben een belangrijke overwinning behaald. Vrijwel de gehele gemeenteraad heeft zich tegen het omstreden voorstel gekeerd van het college van burgemeester en wethouders.
De meeste fracties vinden dat het gemeentebestuur niet heeft kunnen aantonen dat de bouw van de 275 dure woningen zo urgent is dat daaraan een volgens sommigen prachtig natuurgebied opgeofferd moet worden. Bovendien groeit in de raad de irritatie over de groei-aspiraties van het college, dat de gemeente Ede zo snel mogelijk over de kaap van 100 000 inwoners wil hebben.
Volgens het gemeentebestuur moeten er in Doesburg, de buurtschap ten noordwesten van Ede, de komende jaren 5 500 woningen worden gebouwd, verdeeld over vier locaties. Voor een belangrijk deel gaat het om ‘gewone’, betaalbare huizen. Er is ook sociale woningbouw voorzien.
Tegen twee van de vier plekken (vlek A en B), waar het gros van de woningen komt te staan, bestaat geen enkel bezwaar (Ede heeft tenslotte snel huizen nodig), tegen de derde (C) heel veel, maar de protesten van de afgelopen maanden richtten zich vooral tegen Vlek D.
In het oorspronkelijk plan waren op deze plek 550 duurdere woningen gepland. In een poging het verzet van actiegroepen en individuele inwoners te breken, halveerde het gemeentebestuur een maand geleden dat aantal.
Het mocht niet baten. De betrokken raadscommissies maakten deze week korte metten met Vlek D, terwijl ze de locaties A en B wel accepteerden. De bestemming van de derde locatie is enigszins in de lucht blijven hangen.
Pijnlijke nederlaag
Een pijnlijke nederlaag voor de burgemeester en wethouders, vooral voor de VVD’er Peerbolte die zijn ziel en zaligheid in het plan had gelegd. De wethouder kwam onlangs in opspraak doordat hij zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Hij is momenteel met ziekteverlof.
De partijen in de Edese gemeenteraad hebben zich duidelijk laten leiden door de protesten, zo gaven zij deze week toe. Zelden zijn Edenaren zo massaal in verzet gekomen. Tijdens de inspraakronde zijn er meer dan 1 100 bezwaarschriften ingediend, voorlichtingsbijeenkomsten zijn druk bezocht, en er is een goed geoliede actiegroep waarvan veel Edenaren lid zijn geworden.
Het SGP-raadslid Vastenhoud: “Er is een grote maatschappelijke weerstand tegen een deel van het gebied, en die mogen we niet negeren.” De SGP vormt de op één na grootste fractie in de gemeenteraad.
Niet elke partij weet het verzet van de bevolking te waarderen. Een vertegenwoordiger van Gemeentebelangen zei dat de bijna-watersnood in de Betuwe heeft laten zien dat te grote aandacht voor protesterende burgers niet altijd tot betere besluitvorming leidt. Hij noemde de actie tegen het plan-Doesburg ‘stuitend’ waarbij “suggestieve en insinuerende methoden niet zijn geschuwd”. Zijn woorden leidden tot woedende reacties bij andere partijen.
Het college van B en W heeft niet altijd even handig geopereerd. Zo deed het nogal luchthartig over het verzet van gravin Van Aldenburg Bentinck, die het gebied in 1970 afstond met de bepaling dat het ’tot in lengte van jaren’ ongerept zou blijven. Na 25 jaar moesten we daar maar niet zo zwaar meer aan tillen, aldus B. en W. Maar via haar advocaat liet de in Schotland wonende gravin de afgelopen weken weten dat de afspraak voor haar nog steeds heilig is. Zij beschuldigde de gemeente van het verstrekken van “onvolledige en onjuiste informatie”, maar toonde zich wel bereid tot overleg.
Opgegeven
Het gemeentebestuur zal nu op zoek moeten naar andere locaties. Uit het antwoord van wethouder Spiegelenberg was op te maken dat hij, gezien het verzet in de raad, vlek D heeft opgegeven. Een alternatief is het dorp De Klomp, ten westen van Ede en vlak bij Veenendaal, maar volgens B. en W. is dat te geïsoleerd.
Een andere mogelijkheid is kazernes en defensieterreinen te gebruiken, waaraan Ede rijk is en die hun functie verliezen nu de dienstplicht wordt afgeschaft. Maar ook daarover is het gemeentebestuur pessimistisch omdat het nog jaren zal duren voordat die terreinen beschikbaar zijn. Voor een enkele fractie is zelfs het bouwen op de Ginkelse hei niet langer taboe. Dat zou wel eens minder schadelijk kunnen zijn dan bouwen op Vlek D in Doesburg.
Maar voor de langere termijn is de beste oplossing: minder groeien. Het college van burgemeester en wethouders kreeg deze week van menige fractie de waarschuwing dat het uit moet zijn met die ongebreidelde groei. Het gemeentebestuur verschuilt zich graag achter het feit dat Ede een concentratie-gemeente is en in opdracht van provincie en rijk woningen móet bouwen. Maar volgens een raadslid van de RPF/GPV-fractie moet de gemeente niet langer een dergelijke dociele houding aannemen.
Een actievoerder, die deze week voor de raadscommissies haar bezwaren mocht toelichten, voorspelde dat Ede, als de gemeente zo doorgaat, “mettertijd letterlijk en figuurlijk uit haar voegen barst.” Anderen vrezen dat het gemeentebestuur zo verblind is dat het pas met zijn uitbreidingsplannen zal stoppen als de dorpen Ede en Lunteren, nu nog vijf kilometer uit elkaar gelegen, aaneen gegroeid zijn.

VVD-wethouder Van de Wetering uit Ede stapt op
,,Vertrek om persoonlijke reden”
De Edese wethouder mr. B. van de Wetering (VVD) heeft met ingang van vandaag om persoonlijke redenen zijn ambt neergelegd. Hij heeft tevens bedankt als lid van de gemeenteraad. Burgemeester mr. W. Blanken heeft dit vanmorgen bekendgemaakt.
Van onze correspondent
Reformatorisch Dagblad 14-3-1997
Vanaf april 1995 heeft de wethouder de portefeuille economie, grond, ruimtelijke ordening stedelijk gebied beheerd. Als raadslid was hij actief vanaf september 1982. De VVD draagt als opvolger J. van den Hazel voor, die op dit moment lid is van de commissie egros en middelen.
De SGP-voorman, ing. W. Vastenhoud, is aangeslagen. ,,Ik heb de wethouder heel hoog staan. Het heeft mij bijzonder getroffen”. Wat de reden precies is, kan Vastenhoud niet zeggen. ,,Wel heb ik geconstateerd dat met name door het Gelders Dagblad een hetze tegen hem is gevoerd. Elke keer werd hij weer aangevallen”.
RPF-fractievoorzitter H. F. J. Kampman vindt het aftreden van de wethouder een trieste gang van zaken. ,,De wethouder zou om persoonlijke redenen hebben bedankt, maar ik denk dat de echte oorzaak voor de hand ligt. Er wordt al heel lang een “actie beschadiging Van de Wetering” gevoerd. Door de media zijn fouten van Van de Wetering ontzettend opgeblazen”. Ook zou de wethouder niet meer worden gesteund door fractiegenoten en de collegepartijen.
CDA-fractievoorman W. J. Dekker spreekt van een persoonlijk drama. ,,Het is ook een tragiek voor de VVD-fractie, want die verliest binnen drie jaar haar tweede wethouder. Dit heeft te maken met discontinuïteit in bestuur”. Volgens Dekker is dit slecht voor het aanzien van de politiek. ,,Ik kan mij voorstellen dat de burger hier niets van begrijpt”.
Peerbolte
De woordvoerder van de VVD, G. A. IJ. van Ginkel, vindt het jammer dat de wethouder weggaat. ,,Hij vertrekt om persoonlijke redenen en daar moeten we hem vrij in laten”. De PvdA en Gemeentebelangen waren niet bereikbaar voor commentaar.
De vorige VVD-wethouder, E. Peerbolte, trad in 1995 af, kort nadat er raadsvragen waren ingediend over vermeende belangenverstrengeling. Hij had een hypotheek bij projectontwikkelaar MBO (tegenwoordig ING-vastgoed). De gemeente Ede had MBO uitgekozen om Ede-Centrum te ontwikkelen. Nu Van de Wetering weg is, kan Peerbolte weer in de raad komen. Hij staat op de eerste plaats op de kandidatenlijst.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.

3 reacties op De censor grijpt in

 1. Henk Postma schreef:

  Wijkt nu zelfs ook al het zelfgeproclameerd geweten van Zeeland voor de macht van onze kruideniers….

 2. John schreef:

  Dit bewijst maar eens weer een keer dat het niet uit maakt hoeveel grijze cellen er aanwezig moeten zijn, echter dat de anciënniteit van iemand in de groep of club bepaald.
  Overigens goed stukje over Ede, echter het was al bekend bij ons.
  Veel succes Ulst met Peerbolte

 3. Peet de Kok schreef:

  Verbazingwekkend: Als het van buiten Zeeuws Vlaanderen komt is het altijd goed!
  Maakt niet uit of ze elders afgebrand, verguisd of weggestuurd zijn.
  Altijd nog goed genoeg voor bestuursfunctie in Zeeuws Vlaanderen.
  Wat zijn wij Zeeuws Vlamingen (ik mag het zeggen want geboren, getogen en gebleven)toch een stelletje DUTSEN!

Reacties zijn gesloten.