Neelie en de toekomst

Terwijl bestuurlijk Zeeland langzaamaan de campagne Zeeland Ontwaak, voor een beter digitale infrastructuur in de provincie, op waarde begint te schatten. Zet de provincie Limburg – in weerwil van Opta en kabelaars – de ene na de andere stap voorwaarts. Dat Limburg zelf miljoenen gaat steken in het uitrollen van een digitaal netwerk vindt steun op Europees niveau. getuige deze toepsraak van eurocommissaris Kroes, afgelopen vrijdag in Maastricht. Zeeland kan uit dit betoog en de Limburgse manier van handelen lering trekken.

Wat voer voor bestuurders en burgers die mee willen met de tijd.

“Europa staat voor een beslissende keuze tussen welvaart en achteruitgang. Het antwoord op deze keuze is de Europa 2020 strategie; waarin we duidelijk stelling nemen, en kiezen voor vooruitgang en welvaart. Waarom moeten we nu handelen:
1. wij zijn teruggevallen op de prestatieniveaus van de late jaren 90, en
2. Omdat 20 jaar hard werk om de overheidsschuld af te betalen is weggevaagd.
Verder is het pureeconomische verspilling dat het leger werklozen met nog eens 7 miljoen is aangegroeid; en de maatschappelijke ontwrichting de daarmee gepaard gaat. Zonder verse investeringen in nieuwe en duurzame vormen van groei zal ons het geld ontbreken voor de sociale beschermings- en pensioenregelingen die wij nu als vanzelfsprekend beschouwen. We moeten nu samen handelen. De interne markt van de EU heeft aanzienlijke investeringen gevergd, maar en nu moeten we oogsten. Het is onze belangrijkste troef in de strijd om meer banen; meer keuzemogelijkheden voor de consument, en groter groeipotentieel voor ons midden- en kleinbedrijf.
Wat stellen wij voor? Concrete maatregelen om groei en werkgelegenheid een forse impuls te geven.
We zetten in op een strategie die moet leiden tot slimme, duurzame en inclusieve groei.
De meest urgente prioriteiten bestaan erin het banksysteem weer draaiende te krijgen en de overheidfinanciën op orde te brengen. Daarnaast zal het U niet verbazen dat de Digitale Economie een centrale plaats inneemt in het bereiken van de slimme groei die nodig is om de overheidsfinanciën te saneren en onze ondernemingen een perspectief op groei te bieden. Met slimme groei doel ik bijvoorbeeld op de noodzakelijke ïnvestering in jong talent en het verwijderen van belemmeringen om onze top research en technologieën te vermarkten.
Even een voorbeeld om het huidige probleem te illustreren: de bescherming van een octrooi kost in de EU 13 keer meer dan in de VS. Hoe helpt dit U te ondernemen in Europa? Dat doet het niet! We blijken ook onvoldoende in staat om de aanwezige technologie voor emissie
reductie in energie, transport en landbouw toe te passen. De 4 % groei die we vanwege de crisis zijn misgelopen, kunnen we namelijk voor 1 % recupereren, en wel door eenvoudigweg onze energie-efficiency tegen 2020 te verbeteren. Bovendien heeft de eco-industrie in de afgelopen tien jaar maar liefst 3 miljoen banen gecreëerd en zal het aandeel van de markt voor schone technologie tegen 2030 naar verwachting verdriedubbelen. Dit is dé weg van de toekomst voor Europa en wij moeten de moed opbrengen die weg resoluut in te slaan.
Hoe kunnen wij de strijd voor groei winnen?
Het is onze taak de economie de ruimte te bieden – op een duurzame manier. U zult me vast vragen: Hoe ga je dat doen?
Het antwoord is: met Uw hulp. Overheden creëren geen banen, dat doet U. Maar we kunnen wel helpen om de voorwaarden te scheppen voor innovatie en banen – dat kan ik beloven. Dit door een verlaging van administratieve lasten, het versterken en ondersteunen van ondernemerschap en het helpen investeren in de noodzakelijke infrastructuur.
Regeringen zijn inmiddels tot het besef gekomen dat zij deze enorme uitdagingen niet in hun eentje kunnen aangaan. De overheidsschuld, de banken, het klimaat, de behoefte aan Onderzoek en Ontwikkeling kunnen alleen gezamenlijk worden aangepakt.
Om iets gedaan te krijgen hebben we een beperkte maar gerichte lijst van concrete doelstellingen nodig. Europa 2020 biedt er vijf:
1. 75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar moet werk hebben;
2. 3% van het BBP van de EU moet worden geïnvesteerd in O&O;
3. de “20/20/20″-klimaat- en energiedoelstellingen moeten worden gehaald;
4. het percentage voortijdige schoolverlaters moet lager zijn dan 10 % en
minstens 40 % van de jongere generatie moet een hogeronderwijsdiploma
hebben;
5. het aantal mensen voor wie armoede dreigt, moet met 20 miljoen dalen.
Dit zijn duidelijke maar ook grote ambities, die een impact zullen hebben op ons allen; bedrijven, burgers en overheden.
Een belangrijk deel van deze strategie valt onder mijn verantwoordelijkheid, althans de coördinatie en aansturing ervan. Dit is de Digitale Agenda. Graag wil ik de rest van mijn betoog richten op wat de facto mijn werk plan zal zijn voor de komende vijf jaar.
De Digitale Agenda voor Europa – en hoe deze U zal raken
Een van de voornaamste pijlers van deze strategie is de ambitieuze Digitale Agenda voor Europa, die vóór de zomer zal worden vastgesteld. Deze strategie rust op 6 pijlers:
6. Ultra-snel Internet: dit is de ruggengraat voor het bedrijfsleven en maatschappelijke ontwikkeling. Wij zullen samenwerken om de juiste condities te scheppen voor de noodzakelijke breedband infrastructuur.
7. De Digitale Interne Markt: Wordt het niet tijd dat zonder problemen online diensten en producten kunnen kopen en aanbieden in andere geografische markten? Wij willen een einde maken aan de lappendeken van uiteenlopende regulering op de nationale markten die de grensoverschrijdende digitale handel in de weg staat.
8. De Digitale maatschappij: Waarin iedere Europese burger de vaardigheden en de rechten heeft zich veilig online te bewegen en te ontplooien. Waar hij/zij toegang heeft tot efficiënte publieke diensten op het internet en in staat wordt gesteld om effectieve zorg te krijgen om zo een onafhankelijker bestaan te kunnen leiden.
9. Voorrang aan ICT-onderzoek en –innovatie: De geweldige nieuwe technologieën die ons leven nu al bepalen, zijn niet zomaar ontstaan. Daar is
veel creativiteit, hard werk, tijd, doorzettingsvermogen en geld voor nodig. We zullen meer middelen inzetten en stimulansen creëren om innovatieve ondernemers te ondersteunen.
10. Vertrouwen en veiligheid: Het klinkt zo logisch, maar zonder vertrouwen in de technologie en in de diensten die worden aangeboden, komen deze niet van de grond. Versterking van vertrouwen en verbetering van de beveiliging zal dan ook een prominente rol spelen in onze strategie.
11. En tot slot: Een digitale samenleving kan pas met succes functioneren als de verschillende onderdelen en applicaties interoperabel zijn en zijn gebaseerd op open platforms en open standaarden.
Ik wil mij toeleggen op concrete maatregelen op al deze gebieden. Ik wil ambitieuze, maar realistische maatregelen nemen en rekenschap afleggen voor de uitvoering van de Digitale Agenda die door ons is vastgesteld.
Graag licht ik dit toe door één element van de strategie in meer detail te behandelen; en dit ook toe te spitsen op de plaats waar we nu zijn: Limburg. Hogekwaliteitsinternet Ultra-snel Internet wordt als digitale zuurstof voor mensen en bedrijven in Europa.
Limburg biedt hier nu al heel interessante voorbeelden: Op het gebied van de zorg voor ouderen, waarbij technologie hen instaat stelt langer onafhankelijk thuis te leven. Provincie en bedrijven werken samen om de leef omgeving te verbeteren en de kosten van zorg te verlagen. Tegelijk worden nieuwe banen gecreëerd. Dit soort initiatieven kunnen alleen breed uitgerold worden als er een voldoende dekkende breedband infrastructuur is.
Limburg heeft de potentie om een leidende positie in te nemen in Europa, gezien de geografische ligging, de internationale visie, sterke bedrijven en een excellente universiteit. Om dit potentieel optimaal te benutten moeten publiek en private partijen samenwerken bij het uitrollen van infrastructuren en het ontwikkelen van innovatieve diensten. Daarbij kan de Europese Commissie zorgen voor een eerlijk
speelveld en een open Europese markt.
Breedband investeringen hebben een horizontaal effect op alle sectoren van de markt en de maatschappij. Zowel in het bevorderen van innovatie ondernemerschap, en een efficiëntere energie voorziening, als ook het mogelijk maken van publieke online diensten en elektronische toepassingen in de zorg. Onze levenskwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden worden steeds meer beïnvloed door de internetinfrastructuur die we tot onze beschikking hebben. In tijden waarin bedrijven – en met name kleine bedrijven – hun voorraden niet durven of niet kunnen aanvullen, of slechts met grote moeite een lening krijgen, is het des te belangrijker dat zij toegang hebben tot de grootst mogelijke markten, dat
zij hun goederen en diensten zo snel mogelijk tot op de markt kunnen brengen, en dat tegen de laagst mogelijke prijs. Hogesnelheidsinternet verhoogt hun kansen op elk van deze gebieden.
Regeringen die met de vergrijzing en sociale uitsluiting te kampen hebben kunnen breedband diensten uitkomst bieden. De noodzakelijke investeringen zullen zich op termijn ruimschoots terugbetalen. Deze voorbeelden illustreren dat goede netwerken en universele toegang
fundamentele voorwaarden zijn om Europa terug op het spoor naar groei te zetten. De Europese koplopers op het gebied van ICT kunnen niet alleen bogen op hogere economische groeicijfers, maar zetten ook mondiaal de toon met de diensten die zij aan hun burgers aanbieden en nemen het voortouw in de wedloop naar een koolstofarmere economie.
Een groot aantal regeringen van de EU-lidstaten buigt zich momenteel over de problemen die gepaard gaan met een algemeen dekkende invoering breedband en met de overgang naar nieuwe hogesnelheidsbreedband. Zo is er France Numérique 2012 en Digital Britain waarin ambitieuze doelstellingen voor breedband worden gesteld. De Breitbandstrategie in Duitsland streeft ernaar om tegen 2014 75 % van
de bevolking een connectie van 50 Mbit/s te bezorgen. Zulke nationale initiatieven zijn cruciaal, maar moeten worden geflankeerd door
Europese coördinatie. Slechts op die manier kunnen wij de voordelen van de interne markt van de EU maximaliseren en het investeringsklimaat voor particuliere investeerders aantrekkelijker maken.
De oproep van de Europese Raad voor een Europese breedbandstrategie kan in dit verband dan ook niet worden overschat. De bevordering van
hogesnelheidsbreedband in Europa zal heel wat horizontale inspanningen vergen: – Hoge kwaliteit naast hoge snelheid: Consument op de hoogte zijn van de reële snelheden, en niet de theoretische, om maar een voorbeeld te geven. Nu voelt hij zich bedrogen als zijn breedband maar half zo snel of nog trager is dan de snelheid die de verkoopinformatie hem had voorgespiegeld.
– Regionale en lokale overheden spelen een centrale rol, waarmee ook bij de besteding van de EU-begroting rekening gehouden moet worden.
– Voorts is een naadloze convergentie tussen vast en draadloos nodig willen wij de productiviteit opdrijven in een samenleving waarin onze bezigheden zowel op als buiten de werkplek een steeds nomadischer karakter krijgen. Hoge kwaliteit draadloos internet is vooral voor plattelandsgebieden essentieel.
– Tot slot mogen wij vooral niet uit het oog verliezen dat internet de meeste vruchten afwerpt wanneer het open is en dus ruimte biedt voor innovatie en interoperabiliteit. Voor Europa vormt hogekwaliteitsinternet de basis voor nieuwe banen, groei, welvaart en een weg uit de recessie.
Conclusies
Voorzitter Barroso zei het vorige week nog: “We moeten aan een nieuw economisch model werken op basis van kennis, een koolstofarme economie en een hoge arbeidsparticipatie. Deze strijd vereist de inzet van alle betrokken partijen in Europa.”
De groei die hier wordt beoogd, moet ons constant als streefdoel voor ogen staan. Makkelijke winst en snelle groei zijn fenomenen die door de huidige mondiale economie tot het verleden behoren. De juiste – de duurzame – groei zal er enkel maar komen met een doelgericht plan.
En laten wij daarbij vooral niet vergeten dat de rest van de wereld hard aan het werk
is om die groei te halen en dergelijke plannen op te stellen. De bevolking in China, Brazilië, Mexico en Australië blijft niet stilstaan bij wat in het verleden is verworven.
Zij hervormen, innoveren, verleggen hun grenzen. Wij moeten hetzelfde doen.”

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken. Bookmark de permalink.