Geen gevaar voor Zeeuwse volksgezondheid!

Unknown-1Ik vertrouw de Veiligheidsregio Zeeland niet meer. Nou is dat geen nieuws, want ik heb dit overdadige, overbodige conglomeraat van samenwerkende hulpdiensten in Zeeland nooit vertrouwd. Het is een bestuurlijke geurvreter, een spons voor publiek geld, een immer meer publiek geld opslurpende, democratisch oncontroleerbare gemeenschappelijke regeling waarin niet meer de diensten, maar het bestuur en de ambtelijke overhead centraal staan. Juist, echt zo’n overheidsdienst die er nimmer had moeten komen, maar die er nu eenmaal wel is gekomen.

De voorbije week mocht, na een aanvaring op de Westerschelde, de Veiligheidsregio weer een s in actie komen. Het vrachtschipMarilee had de met styreen geladen binnenvaarttanker Almira midscheeps geramd, waarbij er 140 ton van het toxische en brandbare styreen ws gelekt. Bewoners van Bath en omgeving, net achter de Scheldedijk, werden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en niet langs de Scheldeboorden te wandelen en zeker niet met medeneming van huisdier hond.
Bij zo’n waarschuwing moet er wel wat aan de hand zijn, maar nee, diezelfde Veiligheidsregio, dezelfde dienst van de waarschuwing, liet op sociale mediakanalen onmiddellijk na de oproep berichten de wereld ingaan met sussende woorden. “Er is niets aan de hand!”, “Volksgezondheid is niet in het geding, geen risico oftewel ga maar rustig slapen!”

Een paar dagen later was de berichtgeving in de regionale media al even onduidelijk. Het toxische, kankerverwekkende en brandbare styreen was verworden tot een transparant, biologisch afbreekbaar oplosmiddel. En met de waarschuwing aan de bewoners van Bath was onnodig paniek gezaaid. Voorzitter Jan Lonink van de Veiligheisregio wist: ” Men had al snel door dat er niets gevaarlijks aan de hand was. Daarom is ook afgeweken van het standaard protocol (ja, protocollen, daar redden we mensen mee) om alle gemeenten in het gebied te waarschuwen. Vervolgens hebben we het verkeerde signaal aan de bevolking afgegeven”, meldde de veiligheidsvoorman in de couranten.

Ik vraag me af wat er beurt zou zijn als niet een schip geladen met styreen, maar een trein met een rijtje lekkende wagons in een kern als Goes of Sas van Gent terecht was gekomen. Zou de boodschap dan ‘alle ramen en deuren sluiten’ of ‘ga maar rustig slapen’ zijn geweest? Ik weet het niet. Ik vertrouw er ook niet meer op.
Ik verwacht overigens wel dat de raden van de Zeeuwse gemeenten binnenkort weer een voorstel voorgelegd krijgen om wat tonnen beschikbaar te stellen voor het communicatiesysteem van de Veiligheidsregio…of zoiets toch.

En even nog wat info over styreen dat ietskes verdergaat dan wikipedia

WAT IS STYREEN
Styreen (C4H8) is de gebruikelijke naam van ethenylbenzeen. Andere namen die ook worden gebruikt zijn vinylbenzeen of fenyletheen. Het is een kleurloze vloeistof met een onaangename reuk. De MAC-waarde bedraagt 25 ppm. Styreen heeft een vlampunt van 32 graden waardoor vrijkomende dampen snel potentieel explosiegevaarlijk kunnen zijn. De onderste explosiegrens (LEL) bedraagt 0,9 %vol.

Toepassing
Styreen wordt veel gebruikt in de kunststof industrie voor productie van plastics, rubber en kunstharsen. In de verfindustrie wordt styreen toegepast om polyesterlakken en -plamuren mee te maken. Ook bij autoreparaties en in de boten indstrie kunnen styreendampen vrijkomen. Een bekende toepassing is de verwerking van polyesterhars.

Ook wordt Styreen in veel levensmiddelenverpakkingen gebruikt en wordt in veel levensmiddelen aangetroffen. De aanwezigheid van styreen in levensmiddelen heeft verschillende oorzaken. Eén daarvan is de migratie vanuit het verpakkingsmateriaal naar levensmiddelen. Een andere oorzaak is indirecte verontreiniging door de lucht bij de opslag van levensmiddelen. Toxische effecten veroorzaakt door styreen zijn nier- en leverschade, longoedeem en hartritmestoornissen.

Gezondheid
Styreen is een toxisch gas en heeft invloed op het centrale zenuwstelsel. Symptomen bij inademing zijn duizeligheid, slaperigheid,hoofdpijn, misselijkheid en zwakte. Contact met huid of ogen geeft roodheid en pijn, inslikken veroorzaakt buikpijn. Draag bij het werken met styreen passende beschermingsmiddelen en kleding. Zorg voor voldoende ventilatie, niet eten, drinken of roken tijdens het werk en voor het eten de handen wassen. Toxische effecten veroorzaakt door styreen zijn nier- en leverschade, longoedeem en hartritmestoornissen.

Fysische toestand
Kleurloze tot gele, olieachtige vloeistof

Fysische gevaren:
Ten gevolge van stroming, beweging, enz., kan electrostatische lading worden opgewekt.

Chemische gevaren:
De stof kan ontplofbare peroxides vormen. De stof kan polymerizeren tengevolge van verwarming onder invloed van licht en bij contact met veel stoffen zoals zuurstof, oxidatiemiddelen, peroxides en sterke zuren waardoor brand- of ontploffingsgevaar ontstaat. De stof ontleedt bij verbranding met vorming van giftige dampen, styreenoxide. Tast koper en koperlegeringen aan. BLOOTSTELLINGSGRENZEN: Drempelwaarde: 20 ppm (als TWA)

Emissie
Bij een grensmassastroom van 500 g/uur is de emissie-eis voor de stof vastgesteld op 50 mg/m3

Wijze van opname
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en doorheen de huid.

Inademingsrisico
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal eerder traag worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.

Effecten bij kortstondige blootstelling
De stof is irriterend voor de ogen , de huid en de luchtwegen. Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan. Blootstelling kan het bewustzijn verminderen

Effecten bij langdurige of herhaalde blootstelling
Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken. Herhaalde of langdurige inademing kan asthma veroorzaken. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. Deze stof is mogelijk kankerverwekkend bij de mens.

Bron: gevaarlijkstoffen.net

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

3 reacties op Geen gevaar voor Zeeuwse volksgezondheid!

  1. Peter Urbanus schreef:

    Dat er geen gevaar is (geweest) voor de volksgezondheid behoort inmiddels tot de vaste riedel bij elke waarschuwing. Zelfs al liggen we op het vasteland allemaal met onze pootjes omhoog.

    Eerlijker zou zijn om te zeggen: deze forse risico’s moeten we voor lief nemen, want het transport en de verwerking van deze stoffen leveren onze regio nu eenmaal werkgelegenheid en economisch voordeel op. Althans, daar gaan we van uit.

Reacties zijn gesloten.