De onmacht van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij, voelt zich tekort gedaan door de provinciale media. Volgens partijleider Frans van Kollem wordt WN vrijwel geboycot en dat zit de club behoorlijk dwars. De laatste waterschapsvergadering besloot de vertegenwoordiging van de partij de bijeenkomst te verlaten, omdat zij niet in beslotenheid wenste te vergaderen over een toekomstvisie over het zeeweringenbeheer. Dat gegeven en de reden om op te stappen haalde geen enkele krantenkolom tot ergernis van Van Kollem.

Waterschap Scheldestromen is onaangenaam verrast door de brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Atsma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin voorgesteld wordt om waterschappen met primaire waterkeringen 10% zelf te laten bijdragen in de kosten van kustversterking. Dit betekent een onevenredig grote bijdrage voor waterschap Scheldestromen, gezien het grote aantal kilometers aan primaire dijken en duinen in Zeeland (525 km). Daarnaast is Zeeland een dunbevolkte provincie, zodat deze kosten over een gering aantal mensen omgeslagen moeten worden.
Eind vorig jaar kreeg het waterschap een brief van de staatssecretaris Atsma over de nieuwe financieringssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werd voorgesteld om vanaf 2014 de kosten van dijkversterkingswerkzaamheden gelijkelijk te verdelen tussen waterschappen en het Rijk. Waterschappen waar kustversterkingwerkzaamheden plaatsvinden betalen hierin een eigen bijdrage van 10%. De overige 40% komt voor rekening van alle Nederlandse waterschappen samen. Door deze eigen bijdrage van 10% stijgt de bijdrage van waterschap Scheldestromen van ruim 4 miljoen naar ruim 8 miljoen euro. Het schap was absoluut niet blij met deze nieuwe bekostigingssystematiek.
De laatste waterschapsvergadering was de kwestie onderwerp van gesprek in de algemene vergadering van het schap, maar in plaats van dat in openbaarheid te doen, werd gekozen voor een beraad achter gesloten deuren.Dit tot ergernis van Water Natuurlijk. In onderstaand schrijven motiveert WN haar handelen.

“Voorafgaand aan het begin van de bijeenkomst op 15 januari 2012 werd aan de voorzitter Dijkgraaf Poppelaars gevraagd wat precies de reden was voor de beslotenheid van de vergadering. Hierop was het antwoord dat er in de bijeenkomst cijfers zouden worden gepresenteerd over de bekostiging van het nieuwe Hoogwater Bescherming Programma (nHWBP). Maar de nadruk kwam volgens de voorzitter te liggen op de bespreken strategie die voor de toekomst gevolgd zou moeten worden. Hierop werd geschorst om de fractie van WN de gelegenheid te geven zich te beraden. Na de schorsing heeft de fractie de voorzitter met klem verzocht de beslotenheid op te heffen. Juist vergaderen over strategie houdt volgens WN het wisselen en innemen van standpunten in waarover publiekelijk verantwoording moet worden afgelegd. De beperkte beslotenheid (er werd in aanwezigheid van de fractievolgers en ambtenaren vergaderd) zou overigens zeker geen garantie geven voor geheimhouding.

De voorzitter schepte met zijn antwoord een nieuw dilemma. Pas aan het einde van de vergadering zal worden besloten of de inhoud aan de openbaarheid zou worden prijsgegevenâ€. Er werd door WN nog tegengeworpen dat dit wel erg moeilijk zou zijn voor degenen die aan het eind van de bijeenkomst voor openbaarheid zouden zijn. En als dit door de meerderheid zou worden verworpen. Over principes kun je nu eenmaal moeilijk in een AV bij meerderheid beslissen. Het was voldoende reden voor de fractie van WN om de vergadering vroegtijdig te verlaten.
Er is afgelopen weken veel te doen geweest over de bijdrage van de Waterschappen aan het HWBP. En vooral de verdeling van de kosten over alle Waterschappen waarbij het solidariteitsbeginsel voor een deel wordt losgelaten. WN heeft daar grote moeite mee! Wij schatten in, dat na tot tweemaal toe niets te hebben bereikt bij de pogingen om een eerlijker verdeling af te dwingen, de rekenmeesters van Scheldestromen aan de slag zijn gegaan om de cijfers betreffende de kosten voor Zeeland in een gunstiger perspectief te plaatsen. En daarmee akkoord te gaan met de verdeling zoals door de Unie van Waterschappen wordt voorgesteld. WN is nog niet zo ver. Wij kiezen nog altijd voor een kostenverdeling die Zeelandproof is! Wij laten het solidariteitsbeginsel nog niet los.
Namens de fractie WN
Frans van Kollem,
Kees Polderman.”
Alzodus.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op De onmacht van Water Natuurlijk

  1. guus langeraert schreef:

    En…door te ONTPOLDEREN krijgen we nog meer primaire dijken en ONTPOLDEREN zelf kost ook al vele miljoenen, dus weer een motief te over voor de ANTI-ONTPOLDERBEWEGING.

  2. Guus, er zit een storing op je caps-lock. Laat er eens naar kijken.

Reacties zijn gesloten.