Vrijheid

Het eind juli opgerichte Comité voor de Rechtsstaat uit Amsterdam heeft naar aanleiding van de lopende kabinetsonderhandelingen de fracties van VVD en CDA (tot voor kort een club die bescheidenheid paste) aangeschreven in de hoop een eventuele bestuurlijke samenwerking met de PVV van Wilders te voorkomen. De brief is duidelijk.

Aan: de leden van de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA

Ter kennisneming aan: de overige leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal

Amsterdam/Assendelft, 3 augustus 2010

Geacht Kamerlid,

Vrijdag 30 juli 2010 is de dag waarop uw fractie een principiële grens heeft overschreden. Op de avond van deze vrijdag deelden de fractievoorzitters van VVD en CDA, Mark Rutte en Maxime Verhagen, in een verklaring die ze samen met de fractievoorzitter van de PVV, Geert Wilders, aflegden, mee dat ze zouden gaan onderhandelen over een regeerakkoord tussen VVD en CDA, dat door middel van een gedoogakkoord door de PVV gesteund zou worden.

Rutte en Verhagen verklaarden samen met Wilders dat de partijen “elkaars verschil van inzicht” over de vraag of de islam te karakteriseren valt “als óf religie óf (politieke) ideologie”, “accepteren”. En iets verderop herhaalden ze dat nog eens door te reppen van “acceptatie van elkaars verschillen van mening en het volledig aan elkaar gunnen van de vrijheid van meningsuiting over bestaande verschillen van inzicht”.

Wat dit betekende, konden we heel snel zien. PVV-leider Wilders legde aan de verzamelde pers uit dat hij voortaan door zou kunnen gaan met zijn bekende uitspraken over de islam. De werkelijkheid is dus niet zozeer dat de PVV zich bereid toonde een minderheidskabinet te gedogen, maar dat VVD en CDA de rabiate uitspraken van Wilders voortaan officieel gedogen.

Wie het partijprogramma van de PVV raadpleegt, zal constateren dat deze partij onder meer de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en levensovertuiging niet op de islam wil betrekken, een heilig boek wil verbieden, hoofddoekjes wil belasten en de “strijd tegen de islam” tot “het kernpunt van ons buitenlandbeleid” wil maken. De PVV keert zich hiermee in ieder geval tegen de artikelen 1 (rechtsgelijkheid), 6 (godsdienstvrijheid) en 7 (uitingsvrijheid) in de Nederlandse Grondwet. Ook dat is binnen ons rechtsbestel toegestaan, maar wel moet geconstateerd worden dat een partij die zich uitspreekt tegen deze fundamentele grondrechten, zich een vijand van onze rechtsstaat betoont.

Onze vrijheden zijn ongedeeld: ze gelden voor alle burgers zonder uitzondering gelijkelijk. Wie dat niet aanvaardt, verwerpt de vrijheden die van ons allen zijn. Niet wat wij van de islam vinden, is het kernpunt, maar of we de rechtsstaat de moeite van het verdedigen waard achten.

Door middel van hun verklaring hebben Mark Rutte en Maxime Verhagen aangegeven dat ze pleidooien tegen onze rechtsorde accepteren als een legitieme uiting van een gedoogpartner, ook al is het duidelijk dat ze die zelf geenszins onderschrijven. Vanuit hun verantwoordelijkheid hadden ze zover nooit mogen gegaan. Van coalitiegenoot of gedoogpartner mag men bij twijfel een meer hartelijke omhelzing van de beginselen van de rechtsstaat verwachten.

U bent lid van een fractie die met de gedoogverklaring heeft ingestemd. Wij vragen u alsnog daar in een publieke verklaring ondubbelzinnig afstand van te nemen en uit te spreken dat u elke aanslag op de grondslagen van onze liberale rechtsstaat afkeurt en het ook niet acceptabel acht als gedoogpartners van een door u gesteund kabinet dat wel doen.

Over de vraag welke coalitie al dan niet gewenst is, spreken wij ons in dit schrijven niet uit, ook niet als het gaat over een eventuele coalitie met de PVV of gedoogsteun door die partij. Dit schrijven is niet van partijpolitieke aard. Het gaat de ondertekenaren om de handhaving van een fundamentele en principiële norm.

Voor de tekst van deze brief zijn de eerste twee ondertekenaren volledig verantwoordelijk. De medeondertekenaren ondersteunen de hoofdstrekking van dit betoog, maar zullen op onderdelen uiteraard hun eigen uiteenlopende opvattingen koesteren. Deze brief is voortgekomen uit een schrijven dat de eerste ondertekenaar op 31 juli 2010 opstelde en verzond en dat onder meer te vinden is op zijn weblog en op verzoek op de site joop.nl; dat stuk was uiteraard alleen voor zijn verantwoordelijkheid.

Wij hopen dat u gevolg geeft aan de oproep in deze brief en wensen u het allerbeste bij uw werkzaamheden ten dienste van het gehele Nederlandse volk.

Hoogachtend,

Jan Dirk Snel, historicus, Amsterdam, Rob Hartmans, historicus, Assendelft. Medeondertekenaren: Tiers Bakker, adjunct-directeur De Groene Amsterdammer, Amsterdam, H.Bart, emeritus hoogleraar wiskunde Erasmus Universiteit Rotterdam, Bleiswijk, M.M.L. Beek, psycholoog, voorheen universitair docent huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit, Nijmegen, Klaas van Berkel, hoogleraar geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, Zuidhorn, Jan de Boer, oud-directeur sociale dienst Leeuwarden, schrijver-dichter in de Franse taal, St.Laurent de la Cabrerisse, Frankrijk, Marlies ter Borg, auteur Bijbel en Koran in Verhalen, Aerdenhout, M.B. ter Borg, hoogleraar godsdienstsociologie en niet-institutionele religie Universiteit Leiden, Aerdenhout, Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie in het bijzonder het christendom Universiteit van Tilburg, Utrecht, J.Breman, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Heemstede, Maureen Butter, coördinator Platform Gezondheid en Milieu, Leens, M. Clotscher, HRM consultant, Den Haag, René Danen, voorzitter Nederland Bekent Kleur, Amsterdam, M. Doef, huisvrouw, Bleiswijk, Fons Elders, emeritus hoogleraar Theory of World Views, Warder, Elizabeth Fisher-Spanjer, literair agent voormalige Alexander Herzen Stichting, Amsterdam, Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar geschiedenis Vrije Universiteit, Rotterdam, Jaap van Gelderen, kerkhistoricus, Kampen, Bob Goudzwaard, emeritus hoogleraar economie Vrije Universiteit en oud-lid van de Tweede Kamer (ARP), Sander Griffioen, emeritus hoogleraar wijsbegeerte Vrije Universiteit, Loenen aan de Vecht, Anton van Hooff, klassiek historicus, Nijmegen, Leon Heuts, journalist, Eindhoven, J.E. Hamburger, stafmedewerker Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid, Broek in Waterland, Willem Harland, gepensioneerd leraar, Delfzijl, J.Z. Herrenberg, schrijver, Delft, Maarten Jan Hijmans, journalist, Amsterdam, Han van der Horst, hstoricus, Schiedam, Jacqueline van IJken, manager ggz, Assendelft, Esther van IJken, Amsterdam, logopedist,* Michele Jacobs, journalist, Amsterdam, Cees van der Jagt, aow-er en als vrijwilliger bij diverse activiteiten betrokken, Ede, Bert de Jong, oud-parlementair redacteur en chef-redacteur dagblad Trouw, Almere, Jaap de Jong, docent, Utrecht, T.P. de Jong, predikant, Stadskanaal, Ewout Klei, politiek historicus, Kampen, Dolph Kohnstamm. oud-hoogleraar psychologie, Amsterdam, Jan H. Kompagnie, historicus, Gouda, Pieter Sjoerd van Koningsveld, emeritus hoogleraar islamologie, Oegstgeest. Cor en Anne Koole, Zeist, Peter Koop, office-manager, Bloemendaal, Edy Korthals Altes, oud-ambassadeur, Den Haag, Bas Kromhout, historicus, Voorburg, Bert Laeyendecker, emeritus hoogleraar sociologie, Doorn, Solange Leibovici, literatuurwetenschapster, Amsterdam, Gerrit Manenschijn, emeritus hoogleraar ethiek, Alphen aan den Rijn, Bauke Marinus, historicus, Amsterdam, Monica Meijsing, filosoof, Nijmegen, Herman Oevermans. directeur Academie Mens en Organisatie, Christelijke Hogeschool Ede, Bennekom, Rob de Ridder, antropoloog, Harich, S.M. Rodenhuis, Almere, Maarten van Rossem, emeritus hoogleraar geschiedenis, Utrecht, T.Schroders, psychriatisch verpleegkundige,Terschelling, Arend Smilde, freelance vertaler en redacteur, Utrecht, Frans Smits, hoofdredacteur Historisch Nieuwsblad en Maarten!, Amsterdam, Alice Snel–ten Dolle, gepensioneerd (jeugd)bibliothecaris en hbo-docent, Deventer, Johan Snel, historicus, Ede, Frans J.J. Thuijs, historicus, Amsterdam, Gérard van Tillo, emeritus hoogleraar godsdienstsociologie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Jans Tinbergen, filosofe, Rotterdam, Paul J.M. van Tongeren, hoogleraar filosofie Radboud Universiteit, Nijmegen. Jouke Turpijn, historicus, Amsterdam, Erna Vahrmeijer, Zwolle, Alida van der Veen, Amsterdam, J.A. van der Ven, hoogleraar religiewetenschappen Radboud Universiteit, Nijmegen, L. Vermij, gepensioneerd, voorheen werkzaam in industrie research en development, Doesburg, Rienk Vermij, historicus, Norman, Oklahoma, Verenigde Staten, Karuna Waaijer, psychologe-psychotherapeute, Leiden, Koo van der Wal, emeritus hoogleraar wijsbegeerte, Maarssen, Gerard Wiegers, hoogleraar religiestudies Universiteit van Amsterdam, Leiden, Diederik Wienen, theoloog, Utrecht. Bèr Wilbers, journalist, Eindhoven, F. Willems, huisvrouw, Feinsum, Theo W.A. de Wit, universitair docent en bijzonder hoogleraar Universiteit van Tilburg, Utrecht, Kees van Zijverden, Enkhuizen, Evert van der Zweerde, hoogleraar politieke filosofie, Nijmegen

Zoals ik zei de brief is duidelijk, maar een afbeelding kan duidelijker zijn. Zie waar de Partij voor de Vrijheid zijn meeuw vandaan heeft.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in GINDER; Nationale en internationale zaken, Uncategorized. Bookmark de permalink.