Omwonenden bundelen krachten voor uitvoering Plan Perkpolder

De voorbije weken is er in de gemeente Hulst het een en ander weer te doen rond het al dan niet uitvoeren van het project Perkpolder. Kort door de bocht gezegd gaat het om de aanleg van een jachthaven, bebouwing op een terp, vakantiewoningen in de polder en een golfbaan. Voor de aanleg van het golfterrein is klaarblijkelijk grond nodig, veel grond, miljoenen kuubs en nu wil de gemeente Hulst die grond inkopen in België. Er is sprake van licht verontreinigde grond. Buurtbewoners, verenigd in de Stichting Schone Polder, willen daar niet van weten en ageren al geruime tijd tegen het plan om die grond te storten. Daar staat echter tegenover dat er ook nog een groep buurtbewoners bestaat – je zou het haast vergeten – die wel nieuwe economische activiteiten in de kop van Ossenisse wenselijk vinden. Die wel voor de uitvoering van het project Perkpolder zijn. De negatieve berichten van de voorbije weken beu stuurden zij B en W van Hulst deze week een brandbrief.Hij is bijgevoegd.

“Omwonenden bundelen krachten voor uitvoering Plan Perkpolder
Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over de gebruikte grond voor de opbouw van de dijklichamen in Plan Perkpolder en de in onze ogen onterechte koppeling daarvan door enkele politici en met name de advocaat van Stichting Schone Polders aan de nog te realiseren ophoging van de Westelijke Perkpolder, is recentelijk helaas een zeer negatieve beeldvorming rondom Plan Perkpolder ontstaan. De daarbij gebruikte argumenten roepen veel vragen op en brengen onnodige onrust onder mensen.

Diverse mensen, bestaande uit bewoners uit de directe omgeving, ondernemers en ambassadeurs van het project hebben hun krachten gebundeld om een tegengeluid te laten horen en zijn zelf op onderzoek uitgegaan. Een eerste informele bijeenkomst vond plaats in Hotel de Linde in Kloosterzande vrijdag 2 maart jl..

Aanleiding
Wij betreuren dat veel mensen onwetend zijn wat nu eigenlijk de oorzaak is en zijn dus zelf op onderzoek uitgegaan door informele gesprekken met diverse betrokken partijen te voeren.

Wij delen overigens de zorg wat betreft mogelijke gezondheids- en milieu issues in de dijklichamen, uitgevoerd door Rijkswaterstaat, maar betreuren de bewuste negatieve beeldvorming voor de overige plandelen. Wij menen dat hierdoor onterecht het totale plan in een negatief daglicht is komen te staan en dit potentieel veel immateriële schade kan veroorzaken in de nabije toekomst wanneer dat beeld eenzijdig belicht blijft.

Insteek van Plan Perkpolder:
Als gevolg van het verdwijnen van de voormalige veerverbinding Kruiningen-Perkpolder is tussen gemeente Hontenisse en de Provincie afgesproken dat er een compensatie moest komen. Dit vanwege verlies van directe en indirecte werkgelegenheid en het feit dat een directe verkeersverbinding vanuit Oost Zeeuws-Vlaanderen “met Nederland” kwam te vervallen.
Er werd ingestoken op een sociaaleconomische impuls voor de hele regio. In de nieuwe gemeente Hulst (2003) is het plan verder ontwikkeld. Het was al snel duidelijk dat het een plan moest zijn dat zich onderscheidt van andere plannen. Perkpolder sluit immers nergens aan een woonkern of toeristische plaats.
Het moest vanuit het gebied opgebouwd worden. Dat is een hele uitdaging. Daar is voor gekozen.
Onderscheidend wil zeggen dat er geen woonwijk moest komen achter de dijk maar als het ware op de dijk zodat er een prachtig zicht gecreëerd wordt over de Westerschelde, de nieuwe natuur ( het Gat van Frank), over de golfbaan en richting Kloosterzande over de polder. De golfbaan moest ook onderscheidend worden. Daarom is gekozen voor een golfbaan op hoogte. Zodat ook hier genoten kan worden van het fraaie uitzicht over de Westerschelde en het omliggende gebied. De jachthaven biedt mogelijkheden om te ontwikkelen met min 350 ligplaatsen. Dit alles in een integrale ontwikkeling waarbij ook de bestaande nabijgelegen camping goed betrokken wordt. Alle onderdelen versterken elkaar. Een gebied dat zich onderscheidt van andere plannen en wat door de gemeenteraad ook vol omarmd werd en voor gekozen is.
 
Realisatie tot nu toe:
Na het verdwijnen van de veerverbinding was Perkpolder een desolaat gebied. Met opstallen, veerplein, aanlegplaats pont, die niet meer onderhouden werden. Kortom geen visiteplaatje voor onze gemeente. Het gebied is flink aangepakt. Er is gesloopt, het veerplein is opgehoogd en de nieuwe natuur is gerealiseerd. Bij de oude haven is een grote parking aangelegd. In het zomerseizoen is BarGoed een publiekstrekker geworden. Het fietsvoetveer de Atol doet fietsers overzetten naar Hansweert en organiseert zeehonden safari’s en rondvaarten vanaf ankerplaats Perkpolder.
Achter de schermen is veel voorbereiding gedaan. Onderhandelingen, grond verwerven, instemming natuurbeschermingswet, ontwerpen enz.. Het bestemmingsplan is definitief vastgesteld.
 
Perkpolder Beheer staat nu aan de vooravond van het afronden van de onderhandelingen met de ontwikkelaar die zich gesteund weet door een Belgische gerenommeerde vermogende investeerder. Het is nu het moment om dé belangrijke stap te zetten.

Oorzaak commotie:
Opbouw van de dijklichamen door Rijkswaterstaat
De nieuw aangelegde dijken zijn gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat. Zij vormen een aansluitend onderdeel van het totale Plan Perkpolder maar de uitvoering van dit onderdeel is volledig onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat uitgevoerd dus niet door de gemeente Hulst! De monitoring na de uitvoering geeft Rijkswaterstaat aanleiding om een nadere analyse te maken op de toegepaste materialen. Vooralsnog heeft Rijkswaterstaat expliciet aangegeven aan de gemeente Hulst dat zij geen reden en informatie heeft om nu in te grijpen vanwege eventuele schadelijke gevolgen voor de veiligheid van de dijken en de volksgezondheid. Rijkswaterstaat heeft ook al aangegeven dat in geval van schade zij volledig daarvoor aansprakelijk zal zijn. Het definitieve eindresultaat van de nadere analyse moet echter nog afgewacht worden. 

Het veerplein
Het Veerplein is al opgehoogd met grond die voldoet aan de kwaliteit Wonen. Van de geleverde gronden zijn de vereiste certificaten beschikbaar. Na de afronding van de werkzaamheden is door Perkpolder Beheer BV opdracht gegeven om een steekproef uit te voeren als extra controle. Deze steekproef heeft aangetoond dat de gronden op het veerplein voldoen aan de gestelde eisen en is dus geschikt voor de geplande woningbouw.

Westelijke Perkpolder
De grond die gebruikt kan worden voor het ophogen van de Westelijke Perkpolder moet passen binnen de wettelijke mogelijkheden. Dat wil per definitie zeggen dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor de volksgezondheid! Indien de benodigde grond voor het ophogen niet binnen de wettelijke kaders zou passen, zou dat betekenen dat de aannemer willens en wetens een economisch delict zou plegen. Willens en wetens de Westelijke Perkpolder met illegale grond vervuilen zou naast een economisch delict ook het einde van de ontwikkeling betekenen. 

Om dit alles te voorkomen en om er zeker van te zijn dat de wettelijke randvoorwaarden worden gerespecteerd wordt gedurende de ophoogwerkzaamheden controle uitgeoefend op de uitvoering en de kwaliteit van de geleverde grond in opdracht van de gemeente Hulst naar aanleiding van uitspraken van wethouder van Driessche tijdens de raadsvergadering van november 2017. Deze controle is te zien als een extra controle naast een wettelijk te volgen protocol van ophogen. De onafhankelijke controle wordt uitgevoerd, zoals wij hebben begrepen, door een gecertificeerd bedrijf in opdracht van Perkpolder Beheer BV en Hulst aan Zee BV.
 
Voor de grond die gebruikt gaat worden in de Westelijke Perkpolder stelt de gemeente zelf beleid op. Dit beleid moet, conform de wettelijke procedure, nader worden vastgesteld met een definitieve besluitvorming van de gemeenteraad. De voorbereiding is zoals wij begrepen hebben nu in volle uitvoering. Wij gaan er vanzelfsprekend van uit dat dit beleid in overeenstemming zal zijn met de geldende normen en wetgeving.

Tevreden over verwerving grond Plan Perkpolder.
De verwerving van de grond door Perkpolder Beheer voor de realisering van het plan Perkpolder is door ons met gejuich ontvangen. Ze kan nu eindelijk zelf doorpakken in de afronding van het project. Het is overigens belangrijk dat mensen beseffen dat Provincie Zeeland nog steeds borg staat voor € 3,3 miljoen. Het is een grote misvatting dat de provincie Zeeland is uitgestapt omdat ze niet in het project gelooft.

Wij zijn ook erg tevreden dat er een vooraanstaande Belgische ondernemende familie bereid is haar nek uit te steken voor onze toekomst. Dit blijft bij veel mensen onderbelicht en het strekt hen tot eer dat zij het geduld kunnen opbrengen om tot ontwikkeling over te gaan. Hiermee leggen zij een belangrijke basis om onze toekomst en vooral die van onze jeugd tot in lengte van jaren te waarborgen. Het gebied wordt een economische draaischijf en zal de leefbaarheid ten goede komen. Het zal zeker onze jeugd kunnen behouden voor onze regio en jonge gezinnen aantrekken. Noodzakelijke faciliteiten zoals scholen, openbaar vervoer zullen niet alleen in stand gehouden worden maar zelfs verbeterd kunnen worden. Zeker nu ook de digitale bereikbaarheid in deze regio recentelijk is gerealiseerd. Dit mag niet door de negatieve berichtgevingen verloren gaan. Een dergelijke kans zal nooit meer terugkomen.

Verder bouwen aan plan Perkpolder door Hulst aan Zee BV
Het Plan Perkpolder combineert wonen, recreatie en natuur.
Op het voormalig Veerplein is voorzien op een verhoogd gedeelte 250 woningen, een luxe hotel/restaurant, conferentiefaciliteiten en een welnesscentrum.
In de voormalige veerhaven is een jachthaven voorzien met 350-500 ligplaatsen.
In de westelijke Perkpolder worden 200 vrije kavels gerealiseerd met als blikvanger een 18 holes golfbaan van internationale klasse.
Faciliteiten voor de bestaande Camping Perkpolder.

Sociaal Economische Impuls voor de regio
Nu het in Nederland en de omliggende landen economisch voor de wind gaat verwachten wij van alle raadsleden een positieve instelling om mee te werken aan de uitvoering van het plan. De investering in de leefbaarheid van de dorpen in met name Noord Hulst is hard nodig om te kunnen blijven voorzien in alle bestaande voorzieningen met de verwachting dat plan Perkpolder ook een enorme aantrekkingskracht zal hebben. Zeker bij onze zuiderburen zal het opvallen.

Wij zullen vanaf heden met vereende krachten alle ontwikkelingen op de voet gaan volgen en zullen in het redelijke actief aanwezig zijn en ons laten informeren. Voor degenen die bij ons betrokken willen zijn om een positieve bijdrage te leveren voor Plan Perkpolder of gewoon support willen geven voor ons initiatief stuur een email naar perkpolderpro@gmail.com o.v.v. Plan Perkpolder t.a.v. de heer Tom Willaert.

Ook voor vragen over deze publicatie kunt u voorlopig Tom Willaert benaderen op bovenstaand emailadres.

7 maart 2018
Perkpolder, Kloosterzande, Ossenisse, Lamswaarde, Walsoorden, Hulst, Vogelwaarde

De heer P. Jansen Verplanke, Kloosterzande
De heer L. Huisman, Perkpolderhaven
Mevrouw C. Huisman, Perkpolderhaven
De heer R. van Laere, Lamswaarde
De heer A. van Eekelen, Walsoorden
De heer G. Groenewegen, Hengstdijk
De heer L. De Brouwer, Ossenisse
De heer R. Poppe, Kloosterzande
De heer B. Herremans, Ossenisse
De heer R. De Kort, Vogelwaarde
Mevrouw M. De Bruin, Hulst
De heer N. De Brouwer, Ossenisse
De heer W. Lion, Kloosterzande
Mevrouw K. Hamelink, Kloosterzande
De heer P. Mahu, Lamswaarde
De heer J. Kouijzer, Hulst
De heer B. Pauwels, Kloosterzande
De heer T. Willaert, Ossenisse”

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken. Bookmark de permalink.