Onrust aan de Zeeuws-Vlaamse kust, deel 2

IMAG0310-300x225Er heerst onrust aan de Zeeuws-Vlaamse kust schreef ik een nachtje terug. Welnu, die onrust is er. De gemeente Sluis kan er vanuit gaan dat er formele bezwaren ingediend zullen worden tegen het ontwerpbestemmingsplan Kustwerk Nieuwvliet en de bijhorende milieueffectrapportage. Het gros van de mensen die een vakantieverblijf hebben op die drie campings bij de Verdronken Zwarte Polders hebben op zich geen moeite met een kwaliteitsverbetering van de terreinene, maar hebben meer dan grote moeite met de wijze waarop de gemeente Sluis en Arcus/De Roompot die kwaliteitsslag denken te moeten gaan maken. Komt nog bij dat veel recreanten grote weerzin hebben om te hoop te lopen tegen De Roompot van Henk van Koeveringe. De meesten bezwaren zullen dan ook collectief verwoord worden door de Belangenverenigingen en verenigingen van eigenaren ter plekke.

Die weerzin wordt ingegeven door het feit dat de Roompot en zijn ceo niet al te populair zijn aan de Zeeuwse kust. Bij eerdere geschillen bediende de Roompot zich van tactieken die bij flink wat mensen kwaad bloed hebben gezet.
Een voorbeeld van een Haagse publicist: ” Wat Buckler was voor bier, is Roompot voor het recreatiewezen: opgepimpte wansmaak. Het bedrijf heeft de hoofdzetel in Kamperland en wordt geleid door Henk van K., een malle ijdeltuit. Van nature is Henk dol op sommeren, zo bleek eens uit een brief die hij me schreef. Henk heeft een doolhof van besloten vennootschappen om zich heen verzameld maar kan de uitgang niet meer vinden. In 2010 startte hij een rechtszaak namens een bedrijf dat volgens zijn eigen organogram niet eens bestond. Henk is me er eentje. Zijn syndicaat reikt echter ver. Zelfs het weer heeft selfmade Henk onder zijn invloedssfeer gebracht. Waar de vlag van Roompot wappert, begint het spontaan klachten te regenen. Het bedrijf heeft een uitgekiende strategie in het omgaan met klachten. De eerste twee fasen bestaan uit negeren en ontkennen. Daarna komen de valse hyena’s van Justion advocaten in actie. Hun specialisme is intimideren en treiteren.” Voor verder leesgenot, gebruik de onderstaande link.

http://www.middelcommunicatie.nl/?content=leesimpressies&impressie=hans-schoots-stromenland

De Roompot is dus verre van populair aan de kust, maar dat is voor de bestemmingsplanprocedure nu niet echt relevant. De gemeente Sluis is daarbij aan zet en de gemeente kan en mag bezwaren en zienswijzen tegen de planopzet verwachten. Bijvoorbeeld van de stichting Zeekraal, die mij een afschrift stuurde van haar bezwaarschrift. Een pittig schrijven:

Aan de gemeenteraad van de
Gemeente Sluis
Postbus 27
4500AA Oostburg

Betreft: bezwaarschrift Startnotitie en MER Kustwerk Nieuwvliet

Nieuwvliet,
12 juli 2013

Geachte Raadsleden,

Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te wijzen op een aantal bezwaren tegen het plan Kustwerk Nieuwvliet en verzoeken wij u het bestemmingsplan dienaangaande niet aan te passen en geen vergunning voor de realisatie te verlenen.
Kern van het plan Kustwerk Nieuwvliet is kampeer- en caravanplaatsen vervangen door luxe recreatiebungalows, het samenvoegen van vier kleinschalige campings tot een uitgebreider en grootschaliger recreatiepark en het onttrekken van de Nieuwenhovenpolder aan het landschap door er recreatieterrein van te gaan maken.

De bezwaren tegen dit plan Kustwerk Nieuwvliet zijn:

1. Kustwerk Nieuwvliet is gebaseerd op verouderde, deels onjuiste en achterhaalde analyse van de recreatiemarkt

Roompot/Arcos hebben in 2010 en in 2011 ZKA Consultants en Planners uit Breda een markttoets op laten stellen om de economische noodzaak en kansen van Kustwerk Nieuwvliet te onderbouwen.

ZKA stelt op basis van een “bureaustudie” in 2010 en 2011 dat er komende jaren:
zonder nieuwe impulsen de vakantiebeleving van recreanten in West Zeeuws Vlaanderen zal gaan verdwijnen;
dat er bij de vakantiegangers meer behoefte zal ontstaan aan recreatieluxe;
dat daarom het goedkopere kamperen en caravanvakanties het zouden gaan afleggen tegen het veel duurdere bungalowhuur en -aankoop;
dat er nog steeds sprake zou zijn van een forse kopersmarkt voor tweede huizen in West Zeeuws Vlaanderen;
dat een bezettingsgraad van de te bouwen bungalows op meer dan 60% ic. 30-33 weken per jaar gesteld mag worden en dat hierdoor Sluis en omgeving grote economische impulsen te wachten staan.
Opvallend is verder dat ZKA op geen enkele wijze de ontwikkelingen in de goedkoper wordende Zuid-Europese recreatiemarkt (GROUPON-effect) in haar concurrentie-analyse betrekt waardoor een te rooskleurig beeld van de aantrekkingskracht van ‘product Sluis’ ontstaat.

Kijken we naar meer actualiteit en meer professionele trendwatchers dan zien we dat bovenstaande aannames inmiddels grotendeels achterhaald zijn:

Er is inmiddels sprake van een zeer ingrijpende en langdurige recessie die de koopkracht van nagenoeg alle groepen meerjarig en naar inschatting van SCP en CPB structureel laat dalen. Hierdoor veranderen de recreatieparameters ingrijpend. Minder vaak op vakantie, behoefte aan meer betaalbare accommodaties, goede prijs-kwaliteitverhoudingen van de omliggende horeca en voorzieningen, een herwaardering van het “eerlijke” kamperen in een echte, ruime en rustige natuuromgeving, fiets- en wandelvakanties met trekkershutten: groener en goedkoper, dat zijn de nieuwe trends.
De binnenlandse recreatiebungalowmarkt is inmiddels verzadigd, er is zelfs sprake van overcapaciteit die tot leegstandspercentages van 50% aanleiding geven in de bestaande parken West Zeeuws Vlaanderen. Het inzetten van een jacuzzi-bad en een eigen slaapkamer voor opa en oma brengen daar geen verandering in aan.
Party-toerisme door grote groepen jongeren in grote bungalows leidt tot omgevings- en imagoschade en moet dringend worden ontraden.
Time-sharingconcepten om bungalows van meerdere eigenaren te voorzien worden sterk afgeraden, onder meer door de Consumentenbond, en leiden tot veel negatieve publiciteit.
De 55-75 jarigen en recreatieshoppers blijken steeds vaker via internet (‘zoeken & boeken’) voor goedkope buitenlandse vakanties en aanbiedingen te kiezen (GROUPON-effect) en laten de verhoudingsgewijs dure parkbungalows in Nederland achter zich.

Conclusie: de economische basis en raming die ten grondslag liggen aan Kustwerk Nieuwvliet zijn achterhaald en als ondeugdelijk aan te merken en de beloofde regionale economische impuls in de vorm van meer overnachtingen zal derhalve niet plaats gaan vinden. Er zal sprake zijn van toename van de overcapaciteit en de beoogde kwaliteitsimpulsen zullen niet optreden.

2. ‘Product Nieuwvliet’ is anders dan ‘product Sluis’ en ‘product Cadzand’ en wordt aangetast door Kustwerk Nieuwvliet

Nieuwvliet en ook wellicht Groede hebben een ander en onderscheiden toeristisch karakter dan Cadzand en Sluis. De verschillen zorgen in hun samenhang voor een aantrekkelijke diversiteit.
Het karakter van Nieuwvliet kenmerkt zich door meer eenvoud en kleinschalige kampeer- en recreatiefaciliteiten afkomstig uit of verbonden aan voormalige boerderijen. Kustwerk Nieuwvliet wordt gebaseerd op grootschaligheid en bungalowluxe en doet hier afbreuk aan. Vier kleinschalige reactievoorzieningen worden geïntegreerd in een uitgebreide en grootschalige voorziening waarbij kampeer- en caravanplaatsen plaats maken voor luxe bungalows. Minder staanplaatsen voor caravans en tenten, meer bungalows met name voor de verhuur aan grote groepen: dat gaat een ander soort toeristen aantrekken. Op dit moment zijn de recreanten veelal mensen met een kleine beurs die al generaties lang naar de camping komen. Zij kennen de streek en bewegen zich daar met grote kennis en verantwoordelijkheidsgevoel. Zij kennen elkaar en er is een grote sociale cohesie die voor gezelligheid zorgt. Deze mensen moeten plaats gaan maken voor de huurders van de luxe bungalows die als passanten zonder binding daar voor korte periodes neerstrijken. De nieuwe recreanten zullen zich gedragen als consumenten die veel betaald hebben voor een verblijf en een recht op vermaak claimen.

Plan Kustwerk past mogelijk goed in het karakter van Cadzand en Sluis maar niet in dat van Nieuwvliet. Door verandering van het bestemmingsplan voor Kustwerk Nieuwvliet wordt er afbreuk gedaan aan het Nieuwvlietse karakter en vermindert de diversiteit van de recreatiecultuur van de kuststreek.

3. Kustwerk Nieuwvliet maakt de kuststreek onaantrekkelijker door het onttrekken van de Nieuwehovenpolder aan het landschap

Een van de belangrijkste toeristische troefkaarten van West Zeeuws Vlaanderen is de aantrekkelijke verhouding tussen het agrarische landschap en de bebouwde/bezette gronden.
Het grote aandeel van agrarisch groen en het ruime uitzicht door de laagbegroeiing zorgen voor het aantrekkelijke ruime polderbeeld van de kuststreek.
Kustwerk Nieuwvliet gaat de agrarisch benutte Nieuwehovenpolder onttrekken aan dit beeld en gaat er caravans op plaatsen. Dit verstoort in dat deel van de kuststreek de balans in het landschapsbeeld op onherstelbare wijze. De geplande duinpan in het park doet niets af aan deze verstoring. Landschapsbeelden worden opgeslokt door recreatieparkbeelden. Hiermee gaat Kustwerk Nieuwvliet in tegen de geest van het eerder vastgestelde beleidskader Natuurlijk Vitaal.

4. De Roompot lijkt zelf het probleem in de vakantiebeleving te vormen

Kustwerk Nieuwvliet zou een antwoord moeten bieden op het onaantrekkelijke en verouderde karakter van de bestaande recreatieparken Pannenschuur en Hof ter Willigen. Het plan stelt dat zonder nieuwe impulsen de vakantiebeleving van recreanten in West Zeeuws Vlaanderen zal gaan verdwijnen.
Deze stellingen werpen de vraag op wat de oorzaken van deze veroudering en onaantrekkelijkheden zijn. Het antwoord komt van de recreanten zelf. Wie op internet rondspeurt komt bij de beoordeling van de Roompot Pannenschuur nergens klachten tegen dat er onvoldoende luxe en onvoldoende moderne bungalows beschikbaar waren. Alle klachten over de Roompot Pannenschuur, en dat zijn er nogal wat, maken melding van een ondermaatse kwaliteit in het parkmanagement, het serviceniveau en het onderhoud. De Roompot lijkt zelf de spil in de bedreigingen in de vakantiebeleving te zijn. Het is zeer de vraag of zij daardoor de aangewezen partij zijn voor een verbetering van de vakantiebeleving in Nieuwvliet. Met name ook in het licht van de tegenvallende inkomsten ten gevolge van de voorziene leegstand. Welke garanties heeft u van hen gekregen dat zij de intern benodigde kwaliteitslag kunnen maken en beter hun onderhoudsinspanningen gaan vormgeven?

5. Grondwaterprobleem vormt verzakkingsrisico’s voor omliggende bestaande recreatiebungalows.

In de desbetreffende MER wordt gewaarschuwd (hoofdstuk 4.2, blz. 31) voor “ongewenste effecten voor de aangrenzende recreatiewoningen (in de zomerperiode bij eventueel te diep wegzakkende grondwaterstanden)”. Deze risico’s zijn niet aanvaardbaar en de gemeente Sluis zal mede-aansprakelijk worden gesteld voor het optreden van verzakkingen en de kosten voor onderheiing. Het grondwatervraagstuk is in brede zin een precaire aangelegenheid op die locatie en vraagt om veel meer zorgvuldigheid en maatregelen.

6. Verhoogde druk op het natuurgebied De Verdronken Zwarte polder

Zoals eerder aangegeven zal Kustwerk Nieuwvliet tot een ander soort toeristen (‘passanten toerisme’) leiden met een andere attitude en met een minder duurzame binding met West Zeeuws Vlaanderen. Het kwetsbare natuurgebied De Verdronken Zwarte polder zal hierdoor meer risico op wangedrag met schade gaan lopen.

Zeg ‘nee’ tegen dit plan

Op basis van bovengenoemde bezwaren verzoek wij de gemeenteraad van Sluis geen toestemming te verlenen aan de wijzigingen van het bestemmingsplan die tot dit verkeerde plan Kustwerk Nieuwvliet leiden. Beter ten halve gekeerd dan ten leste gedwaald.

Namens de Stichting Zeekraal,
S.F. Van Belkom,
voorzitter

Stichting Zeekraal
Crox Houcke 29
4504RC Nieuwvliet

Correspondentieadres: stichtingzeekraal@gmail.com

Het eerste schaap is over de dam.
Er zullen er meer volgen.
En vooralsnog heerst er onrust aan de kust.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

5 reacties op Onrust aan de Zeeuws-Vlaamse kust, deel 2

 1. Frits schreef:

  Recreanten hebben recht op droge voeten in het plan Kustwerk Nieuwvliet-Bad van de gemeente Sluis. Ze betalen immers ook toeristenbelasting en nog veel andere (veel te hoge) belastingen.

  Foto’s van de grote waterpartijen die soms maandenlang op de zeer oude zeeklei blijven staan (o.a. website van http://www.lerivage.eu), illustreren de structurele waterproblematiek in een van de laagst gelegen polders in Zeeland, de Nieuwenhovepolder. In deze polder worden door de gemeente Sluis en de projectontwikkelaars Arcus Resorts en Roompot bijna 380 nieuwe vakantiehuizen en een paar honderd chalets en stacaravans geprojecteerd. Dit nieuwe project, een half uur verwijderd van de monding van de Westerschelde, noemen ze in hun folders eufemistisch Noordzeepark Nieuwvliet-Bad.

  Deze polder staat -vooral bij een forse regenbui- soms maandenlang onder water. M.a.w. dit plangebied is bijzonder gevoelig voor wateroverlast zeker als het waterpeil in deze polder wordt verhoogd. Door de omvangrijke bebouwing komt er zelfs een hoger waterpeil in deze polder, schrijft de gemeente Sluis in de Milieu Effect Rapportage (MER). De gemeente Sluis kiest er nu doelbewust voor, mede gezien de verslechterde economische omstandigheden, om de combi Arcus-Roompot de vrije hand te geven, ook juridisch, bij de invulling van het project Kustwerk Nieuwvliet (inrichtingsplan).

  De honderden huidige eigenaren van stacaravans en vakantiehuizen, staan met lege handen. Hun rechtszekerheid, ook zij hebben geinvesteerd in deze regio, wordt door de werkwijze van de gemeente systematisch ondermijnd.

  De kans is groot dat straks de honderden nieuwe chalets en stacaravans versneld wegteren in deze waterrijke polder die al decennia kampt met een omvangrijke afwateringsproblematiek. Ook doemen er gezondheidsproblemen (schimmelvorming etc.) op door de vochtproblematiek in nieuw te bouwen vakantiehuisjes

  De belanghebbenden bij dit plan willen dat er eerst voldoende toetsbare en duidelijk waarborgen komen voor droge voeten in deze polder, vooraleer er een begin kan worden gemaakt met de bouwwerkzaamheden of het verplaatsen van stacaravans van drie Roompot-campings (de Pannenschuur, de Boshoeve en camping Hof ter Wilgen) in dit gebied.

  Zonder adequate maatregelen wordt de structurele wateroverlast in deze polder geprolongeerd. De gemeente Sluis heeft onderzoek laten verrichten door adviesbureau Royal Haskoning. Volgens dit bureau kan deze polder worden getransformeerd tot recreatiegebied mits er tijdig de nodige effectieve maatregelen worden genomen om de wateroverlast te beperken.

  Die grootschalige drainageactiviteiten vergen een aanzienlijk langere aanlooptijd dan de korte-termijn ad-hoc oplossingen die de gemeente Sluis en de protjectontwikkelaars versneld willen doorvoeren. Een handelswijze die haaks staat op zorgvuldig bestuur.

  De gemeente Sluis geeft namelijk Arcus-Roompot nu al de vrije hand bij de realisering van de eerste fase van deze zogenaamde kwaliteitsimpuls in dit gebied. Hamvraag is of de projectontwikkelaars tijdig de afwateringsproblematiek adequaat willen oplossen vooraleer met name de honderden stacaravans en chalets worden geinstalleerd in dit plas-drasgebied.

  De gemeente Sluis en de projectontwikkelaars moeten de toeristen tenminste droge voeten kunnen garanderen in de Nieuwenhovepolder. Maar ook voldoende transparante en verifieerbare technische waarborgen inbouwen -samen met het Waterschap- dat op langere termijn een aanzienlijk lager waterpeil gegarandeerd blijft. (De combi Arcus-Roompot kan immers bij een faillissement dit gebied op termijn moeten afstoten).

  Dat is in het directe belang van de rechtsbescherming van de honderden (nieuwe) eigenaren van stacaravans, chalets en vakantiehuizen die ook een lange termijn (investerings) tijdshorizon hebben.

  • Nieuwvliet Vooruit schreef:

   De gemeente Sluis schijnt haast te hebben met de realisering van honderden nieuwe vakantiehuisjes, chalets en stacaravans in de Nieuwenhovenpolder. Deze polder heeft een bijzonder rijke geschiedenis van wateroverlast. Een polder die ook al gedurende een groot aantal decennia een duidelijk pijnpunt was voor waterschap het Vrije van Sluis en anno 2013/2014 blijft voor de opvolger, het waterschap Scheldestromen. Die waterproblematiek in de polder wordt nog groter door de beoogde bouw van honderden huisjes, chalets en caravans. Het water krijgt hierdoor nog minder mogelijkheden om in de bodem te verdwijnen. Ing. Jaap Boekhout, alom gewaardeerd lokaal historicus in West-Zeeuws-Vlaanderen en gepensioneerd hoofd technische dienst van het waterschap het Vrije van Sluis, beschrijft in zijn nog altijd actuele boekje Polder Peilen de wateruitdagingen waarmee zijn dienst ook in dit gebied zijn geconfronteerd. De Nieuwenhovenpolder bestaat voor een groot deel uit slempgrond. Dat is een relatief lichte grondsoort die, gemeenteraadsleden met een agrarische achtergrond weten dit maar al te goed, wordt gekenmerkt door het ineenvloeien van de grond bij veel regen. Daardoor blijft er voor een lange tijd, soms verschillende maanden, veel water op het land staan. Het waterschap Scheldestromen kent deze problematiek maar heeft waarschijnlijk, volgens medewerkers van het Waterschap, een paar jaar extra nodig om deze polder echt droog te maken. Dit staat helaas in geen enkel rapport dat door de projectontwikkelaars naar de gemeente Sluis is gestuurd voor de Milieu Effect Rapportage. Dat is begrijpelijk omdat zij haast hebben met hun project dat voor de komende decennia wel de skyline van het pittoreske Nieuwvliet zal domineren. Ook hier geldt dat haastige spoed zelden goed is. Dit jaar is het Waterschap Scheldestromen een procedure gestart, los van de Nieuwenhovenpolder-problematiek, om te komen tot een nieuw waterpeil. Om allerlei bestuurlijke complicaties en veel juridische procedures te voorkomen, zouden bestuurders van de gemeente Sluis er verstandig aan doen om dit grootschalige project even te parkeren totdat o.a. het Waterschap Scheldestromen goed haar eigen waterhuishouding in orde kan brengen. Wat opvalt is dat de gemeente Sluis en het waterschap tot nu toe weinig of geen (bestuurlijk) contact hebben gehad over de toekomst van de Nieuwenhovenpolder. Het duidelijk ontbreken van regie en de dreigende gefragmenteerde besluitvorming in dit belangrijke Nieuwenhovendossier is een gemiste kans. Het verdeel- en heers beleid van de projectontwikkelaars dreigt onwillekeurig op korte termijn al te worden beloond.

   Onvoldragen besluitvorming in de gemeenteraad Sluis heeft burgers en toeristen (die betalen toeristen- en forenzenbelasting) net iets te vaak geconfronteerd met allerlei wrange bijeffecten.
   Maak eerst de polder droog en bewerkstellig dat recreanten die daarna in deze polder een caravan, vakantiehuis of chalet willen plaatsen ook zorgeloos kunnen genieten van hun verblijf in deze mooie gemeente.

 2. Frits schreef:

  Waterresort Bodelaeke in Giethoorn zet de Arcus Groep en Roompot voor verkoop, verhuur, onderhoud en beheer buiten de deur, meldt de Stentor afgelopen maand. Zou de gemeente Sluis dit ook aandurven?

  Parkeigenaar Bodelaeke BV sloot vorig jaar nog overeenkomsten af met de gespecialiseerde Arcus Groep en de recreatiereuzen Hogenboom en Roompot voor verkoop, verhuur, onderhoud en beheer van het park. Volgens Berma Los van Bodelaeke werd die samenwerking echter ‘niet wat we ervan verwacht hadden’. Bodelaeke heeft de zaken nu weer helemaal zelf opgepakt.

  http://www.destentor.nl/regio/steenwijkerland/bodelaeke-neemt-heft-in-eigen-handen-1.3887502

 3. mangor schreef:

  De gemeente Sluis houdt zich bezig met het wegpesten van mensen die al 30 of meer jaren het geld van toerisme hebben opgebracht binnen de Gemeente.
  Diegenen die hier over gaan komen net van school of hebben weinig of geen ervaringen in besluiten nemen maar zien op in de z.g grote geldschieters in de naam Roompot en molecaten.
  Alles wat je hier over leest word beoordeeld met een 6 op 10.
  Nog gaan hun ogen niet open zoals gewoonlijk. De mensen in de streek en daarbuiten worden nu weggejaagd of op kosten gebracht om te vertrekken. Als gemeente hebben ze het goed gedaan kijk eens naar het project Euroregio tuinen dit zegt wel genoeg denk ik staat nu te verpauperen een miljoenenproject schande en er had zoveel mee kunnen gebeuren ook na de blunder. Zouden ze hun verstand gebruiken geven ze de mensen de ruimte om in een bestaand plan te recreëren i.p.v in zee te gaan met Roompot parken.

 4. Erik schreef:

  Wij kamperen al meer dan 10 jaar, met een tourcaravan, op Camping de Pannenschuur in Nieuwvliet-Bad. Vooral de omgeving trekt ons aan. De camping is voor ons ondergeschikt en eigenlijk niet belangrijk. Toch voel ik de behoefte om te reageren. Het is mij de afgelopen jaren ook opgevallen dat camping de Pannenschuur verpauperd. Er is steeds meer zichtbaar achterstallig onderhoud. Zo zijn er toilletten die al enige jaren niet meer functioneren omdat ze vervangen moeten worden. Zo zijn er steeds minder wasmachines en droogtrommels omdat ze na defect gewoon niet worden vervangen. Momenteel zijn er nog twee werkende wasmachines. Vijf jaar terug waren dit er zes. De waterdruk en de warmwatervoorziening in de voorste twee toilletgebouwen is beneden peil. Waarschijnlijk omdat dit sterk is verouderd maar een duidelijk antwoord hierop krijg je niet als je er om vraagt. Op de campeerplekken is de stroomvoorziening niet altijd even goed. Op onze plek ligt de bedrading er los in en kan Jan en alleman (dus ook kinderen) bij de zekeringkast. Straten zijn verzakt waardoor je gemakkelijk kan struikelen. Wanneer we verder kijken in de Plaza het Restaurant, cafetaria en de winkel valt vooral op dat het aan vervanging toe is. Grote delen worden niet meer gebruikt en zijn gesloten. Dan de klantvriendelijkheid. Het enige dat goed functioneerd is de winkel. Het restaurant en het cafetaria is een regelrechte aanfluiting. Als klant heb je vaak het gevoel dat men je niet wil zien of dat men geen tijd voor je heeft. Je moet vaak lang wachten voordat je een bestelling kan doen. Het vet is oud. De openingstijden onduidelijk. Het cafetaria/restaurant is in het hoogseizoen om 20.00 uur al gesloten. Logisch dat veel Kampeerders buiten de deur eten en niet op de camping. Vaak is de bar onbemand of wordt de receptie en de bar bemand door een persoon. Achter de receptie staan een aantal mensen die niet weten wat er in de omgeving te doen is dus weinig informatie kunnen verstrekken. Je kan er geen geld wisselen. Droogmunten zijn vaak op. Vaak duurt het, door onderbezetting, heel lang voordat je aan de beurt bent. Ik begrijp dat veel mensen zich hieraan ergeren. Ik begrijp ook dat er zoveel klachten zijn op het internet. Na wat ik heb gelezen heeft het er ook alle schijn van dat Roompot bewust dit park een langzame dood laat sterven om uiteindelijk de plannen te kunnen verwezenlijken.

Reacties zijn gesloten.