De onkosten van de Zeeuwse Peijs-burgemeesters

imagesDe rel rond de declaraties voor dubbele woonlasten van de Kapelse burgemeester Anton Stapelkamp is snel de kop ingedrukt. Dat zal wellicht ook komen doordat de kwestie was opgerakeld door oud-wethouder Peter Ganseman van Gemeentebelang, een man die alleen uitgesproken voor-en tegenstander heeft in het Bevelandse dorp. Nee, de bedragen zijn mooi in een lijstje op de website gezet, Stapelkamp heeft gezegd dat-ie zich keurig aan de regels houdt en de coalitiepartijen hebben Ganseman zoals verwacht verweten dat-ie nodeloos stennis heeft zitten schoppen. Dat mag allemaal zo zijn toch denk ik dat er alle aanleiding is om eens dieper in deze materie te duiken.

Stapelkamp zegt dat-ie aan de regels voldoet en dat zijn zoon best in zijn Rotterdamse onderkomen mag wonen, als dt huis maar formeel te koop staat en ja, dat is zo. Prima. We pakken de regels uit de rechtspositieverordening voor burgemeesters erbij en lezen:
“De burgemeester heeft maximaal twee jaar recht op een tegemoetkoming indien en voor zolang hij ofzij actief bezig is het oude huis via verkoop van de woningmarkt te krijgen, en de burgemeester ook enige vorm van huisvesting heeft in de nieuwe gemeente waarvoor hij of zij kosten maakt. Voor de aanspraak op de tegemoetkoming maakt het niet uit of de burgemeester in de nieuwe gemeenle huurt, koopt, gebruik maakt van een ambtswoning of van
een ter beschikking gestelde, gemeubileerde verblijfsvoorziening (pied-a- terre). De dag van de aanvraag is bepalend voor de ingangsdatum van de aanspraak, niet de dag van de benoeming.
Voldoet de burgemeester aan de voorwaarden dan ontvangt hij of zij de tegemoetkoming vanaf de eersie dag van de maand waarin deze is aan- gevraagd. De tegemoetkoming komt ten laste van de gemeente waar de burgemeester is benoemd. Deze gemeente heefl geen ruimie voor een eigen afweging. De voorwaarden zijn:
a. er is sprake van een huis in eigendom in de oude gemeente; en
b. dit huis staat duidelijk ie koop (via intemet, aangemeld bij makelaar e.d.); en c. er is sprake van huisvesting (huur, koop, ambtswoning) in de nieuwe
gemeente.
Daarbij geldt bovendien dat de woonlasten in de nieuwe gemeente moeten zijn ontstaan binnen een jaar na de benoeming. Het is de bedoeling dat de burgemeester actief probeert zich zo snel mogelijk te vestigen in de nieuwe
gemeente.”

OK, Stapelkamp leeft de regels na. Bon. Laat ons nu eens kijken naar de hoogte van de tegemoetkoming
“De hoogte van de tegemoetkoming wordt in verschillende stappen berekend.
De eerste stap is dat in alle gevallen de tegemoetkoming nooit meer bedraagt dan de werkelijke woonlasten van de burgemeester in de nieuwe gemeente. Het oude huis is uitsluitend van belang als voorwaarde voor de tegemoetkoming.
Met woonlasten zijn bedoeld de kosten van de hypotheekrente of de huur of de vermindering van de bezoldiging in verband met een ambtswoning. Daamaast horen de kosten voor gas, water en elektriciteit ook tot de woonlasten die voor de hoogte van de tegemoetkoming in aanmerking worden genomen.
De tegemoetkoming voor deze werkelijke laslen is echter gemaximeerd. Dit is de tweede stap. De tegemoetkoming voor deze lasten is vanaf de eerste dag van de maand waarin de tegemoetkoming wordt aangevraagd en zolang de burgemeester aan de voorwaarden voldoet, gedurende het eerste jaar maximaal 18% en het tweedejaar maximaal 15% van de bruto burgemeestersbezoldiging.

Stapelkamp is sinds februari 2011 burgemeester van Kapelle (van CDA-huize, dus een echte Peijs-benoeming maar daarover straks meer) en had dus in zijn tweede jaar recht op een 15 procent bruto vergoeding. Welnu, Stapelkamp vangt voor zijn werkzaamheden te Kapelle een bruto wedde van 6323,09 euro per maand. Dat is een jaarsalaris van 75877,08 euro bruto.(exclusief emolumenten als vakantiegeld, onkostenvergoeding en eindejaarsuitkering). Op basis van dat brutosalaris zou de Kapelse burgemeester dus zondermeer recht hebben op een vergoeding voor dubbele woonlasten van 11.381,56 euro.
Op de website van Kapelle valt echter te lezen dat Stapelkamp in 2012 22.108 euro voor dubbele woonlasten mocht ontvangen. Dat is het dubbele van wat de regels voorschrijven. Voorwaar een substantieel verschil.
Laten we nu voor de goede orde uitgaan van het volledige brutosalaris van een burgemeester van Kapelle, dus met emolumenten en onkostenvergoeding. Dat salaris komt neer op een dikke 97 mille. Zou op basis van dat salaris de woonlastcompensatie berekend worden, dan zou dat bedrag uitkomen op 14.550 euro. Altijd nog een kleine acht mille onder de 22 mille die Stapelkqmp mocht vangen.
Laat ik -voor de zekerheid – er nog eens vanuit gaan dat Stapelkamp 2012 als zijn eerste volle Kapelse jaar beschouwen wil en uitgaat van de eerdergemelde 18 procent vergoeding. Welnu, dan zou het totaalbedrag maximaal 17.460 euro zijn en dat is bij mijn weten nog altijd bijna vijf mille minder dan Stapelkamp heeft ontvangen.
Zeg ik hiermee dat de burgemeester heeft gesjoemeld. Nee, ik zou niet durven.
Maar ik zou ook niet zomaar – met die bedragen op een publieke website – roepen: “Ik houd me netjes aan de regels”, want volgens diezelfde regels zit er toch behoorlijk wat licht tussen wat kan en wat is gedaan.
Een nadere toelichting op de gepresenteerde cijfers zou mi toch op zijn plaats zijn.

En als dat in Kapelle kan, waarom dan ook eens niet in Schouwen-Duiveland en Goes, waar burgemeesters gemeenten besturen terwijl ze worstelen met schier onverkoopbare woningen in hun vorige standplaats. En passant zou het dan ook aardig zijn om te vernemen wat Noord-Beveland en Vlissingen kwijt is geweest aan extra kosten voor het herhuisvesten van de nieuwe burgervaders. Wat is Zeeland kwijt geweest aan de Peijs-benoemingen, zo zou ik het willen noemen? Vrijwel allemaal burgemeesters – toevallig – van confessionele huize SGP en CDA, op de kleurloze van Schouwen na. Bij de voorselectie waarin de vertrokken CdK – die zo graag een vrouw had willen benoemen in Zeeland, dus niet – is de voorbije jaren toch wel een heel sterke voorkeur gebleken voor haar eigen bloedgroep en als dat echt niet kon, dan boden VVD-kandidaten mooi soelaas, want kandidaten van andere kleuren dienden zich klaarblijkelijk in Zeeland nooit aan.
Dat alleen al in ogenschouw nemend kan de nieuwe Commissaris van de Koningin Han Polman (D66) het alleen maar beter doen.

En ja, nu we het toch over declaraties hebben zou ik ook nog wel even willen weten wat justitie heeft moeten betalen voor het herstellen van de tuin van burgemeester Jan Lonink in Philippine nadat daar samen met Belgische speurders met zwaar materieel gezocht is naar een lijk dat onvindbaar bleek.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.