Laatste kans voor Zeeuws-Vlaanderen


Als een gemeente zegt wel te willen samenwerken, maar eerst de personele consequenties van een samenwerkingsverband voor de iegen organisatie te willen uitzoeken, dan komt het er op neer dat zo’n gemeente NIET wil samenwerken. Dan betekent dat dat een eventueel collectief voordeel – een besparing door bijvoorbeeld het gezamenlijk innen van belasting – terzijde wordt geschoven ten faveure van het behoud van enkele ambtelijke arbeidsplaatsen. Dan gaat het belang van enkele medewerkers dat van de gemeenschap, het algemeen belang – te boven en komt er van samenwerken niets, nada, niënte…Alleen om die reden al wil ik het 200 jarig bestaan van Zeeuws-Vlaanderen vieren als deze festiviteiten gelijkvallen met de vorming van één grote gemeente Zeeuws-Vlaanderen.
Een gemeente waar alle Zeeuws-Vlamingen zich in kunnen vinden.

Een week of wat terug meldde de gemeente Terneuzen op haar website, bijna euforisch : “Er zit voortgang in de intensivering van de samenwerking tussen de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Zo wordt er binnen de diverse werkgroepen hard gewerkt aan de diverse plannen en zijn er belangrijke tussenstappen en beslismomenten in zicht. De stuurgroep is tevreden over de voortgang in het project, ondanks dat niet alle tussenstappen volgens de tijdsplanning kunnen worden gezet. Samenwerking is een proces dat tijd kost, maar ook moet groeien. Dat proces is zichtbaar en de drie gemeenten vinden dat de samenwerking over de gehele linie, zowel bestuurlijk als ambtelijk, zich positief ontwikkelt.”
Jaja, ik geloof best dat er onder de Zeeuws-Vlaamse bestuurders mensen zitten die een stap vooruit willen zetten, maar ik weet ook dat er bijzitten die heilig geloven in de Echternachse processietactiek van een stap vooruit en twee achteruit om per saldo niets op te schieten en de eigen belangen veilig te stellen. En als dan gevraagd wordt aan die en genen uit welke hoek de frustratie waait klinkt steevast “Uit het Hulsterse”. Ik heb vervolgens de wethouder van bestuurlijke samenwerking gevraagd of dat zo is en hij ontkende ten stelligste, een, twee, meerdere keren.
Toch zit er nu – zo zegt men dus – schot in het proces.
In 2007 was dat absoluut niet het geval – bij een eerste poging – omdat de gemeenten er toen niet rijp voor waren na eerste na de herindeling in eigen geleding orde op zaken te hebben moeten stellen, althans zo wordt gezegd.
Nee, nu wordt er hard gewerkt in vele werkgroepen, de naam zegt het al:
“Werkgroep Belastingen
Als het gaat om de samenwerking omtrent het heffen van belastingen is een cruciale maand aangebroken. De stuurgroep heeft afgesproken dat eind februari een principiële knoop wordt doorgehakt over het wel of niet samenwerken binnen de belastingsamenwerking Sabewa, waarbinnen het waterschap en diverse andere Zeeuwse gemeenten reeds samenwerken. De stuurgroep heeft uitgesproken dat naast efficiency en kostenvoordeel, ook de belangen van het huidige personeel dat de belastingtaken uitvoert zwaarwegend zijn in de plannen die worden voorbereid. Verder wil de stuurgroep nadrukkelijk werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen behouden.
Werkgroep RUD
De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken de mogelijkheid uit om te gaan samenwerken met de andere Zeeuwse gemeenten in de op te richten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in Zeeland. Die dienst zal belast worden met diverse milieuvergunning- en handhavingstaken. Daarnaast gaat er onder aanvoering van de gemeente Hulst binnen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten intensiever samengewerkt worden op het brede Wabo-terrein. Binnen die samenwerking gaat het om alle taken die vanaf 1 januari 2013 niet binnen de RUD zullen vallen.

Werkgroep Sociale Zaken
De werkgroep Sociale Zaken gaat ook de gevolgen van de herstructurering van de Wet werken naar vermogen in kaart brengen. De werkgroep is daarnaast bezig om een uitwerking voor een verregaande samenwerking te maken vanaf 2013. De bedoeling is dat de drie gemeenten dan in een intergemeentelijke sociale dienst samen gaan werken. Tegelijkertijd analyseert de werkgroep de toekomst van Dethon.

Werkgroep ICT
De stuurgroep concludeert ten aanzien van ICT dat er verwevenheid en afhankelijkheid met andere deelterreinen is. Het proces loopt daarom logischerwijs wat vertraging op ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Werkgroep Dienstverlening
Er wordt voor alle drie de Zeeuws-Vlaamse gemeenten gewerkt aan een dienstverleningsconcept waarin een eenduidige dienstverleningaanpak staat beschreven. Een voorstel voor dat concept is reeds in de maak. Verder wordt er gewerkt aan een Zeeuws-Vlaams kwaliteitshandvest waarmee de gemeenten op eenduidige wijze de kwaliteit van de dienstverlening willen borgen.

Werkgroep Archief
De plannen voor de vorming van een gezamenlijk archief in het waterschapskantoor in Terneuzen is in een afrondende fase. Een nieuwe ontwikkeling is dat het waterschap overweegt deel te nemen aan de samenwerking. Daarnaast concludeert de stuurgroep dat de provincie zich passiever opstelt ten opzichte van het samenwerken dan bij de start van de plannen. In de volgende stuurgroepvergadering op 27 maart wordt het plan voor de archiefsamenwerking besproken.

Extra ondersteunende werkgroepen
Er zijn in het project door de stuurgroep extra, ondersteunende werkgroepen geformeerd. Deze ondersteunende werkgroepen zijn: financiën, huisvesting, P&O, ICT, juridische vormgeving, dienstverlening en communicatie. Deze ondersteunende werkgroepen gaan de reguliere werkgroepen (ICT, Sociale Zaken, Belastingen, Dienstverlening, Archief en RUD) ondersteunen.”

Mooi, he, altijd dat werkgroepenwerk. Als het een beetje meezit moeten de drie gemeenten volgend jaar miljoenen op hun bedrijfsvoering kunnen besparen. En dat moeten de ingezetenen van Zeeuws-Vlaanderen – ohoh vooralsnog Hulst, Sluis en Terneuzen- gaan merken. Ja, het kan niet anders of de gemeentelijke belastingen kunnen worden bevroren of omlaag, de reinigingsrechten kunnen wat minder worden en de leges kunnen wellicht wat worden teruggebracht. Nee, de Zeeuws-Vlamingen moeten dat gaan merken.
Zo niet, dan is het tijd dat de bevolking van deze prachtige streek zelf ingrijpt en de bestuurlijke constellatie omver werpt en in juli 2014 -bij de viering van het streekfeest – de vorming van één gemeente Zeeuws-Vlaanderen uitroept…En dan hang ik pas de vlag uit.

Over van Gremberghe

Journalist en internetondernemer. Verslaggever in algemene dienst. Schrijft over Zeeland, Neder- en buitenland. Over wat wel en niet gebeurt, over reizen en soms over gewone mensen. Immer gedreven en oprecht, voor zover daar sprake van kan zijn.
Dit bericht is geplaatst in DAAR : Zeeuwse zaken, GINDER; Nationale en internationale zaken, HIER ; Zeeuws-Vlaamse zaken met de tags , , . Bookmark de permalink.

Eén reactie op Laatste kans voor Zeeuws-Vlaanderen

  1. Stan de Bakker schreef:

    Onlangs nog aanwezig geweest op de bijeenkomst van de drie Raden van Zeeuws-Vlaanderen, de drie Colleges en een handvol ambtenaren, dit in het kader van genoemde samenwerking tussen de drie gemeenten. Het lag toen op mijn lippen om een parallel te trekken met het Griekenland van nu m.b.t. het ambtenarenapparaat en zijn staatsschuld. Daar worden nu bergen ambtenaren gedwongen ontslagen om het belachelijk riante systeem te trachten een beetje te hervormen. Niet dat het hier ook zo erg is, maar het heeft er toch wel een beetje van weg. O.a de Provincie wil ambtenaren met 57 jaar de laan uit doen, maar wel met behoud van soldij. De gewone burger mag blij zijn dat hij zijn pensioen houdt! Even nog vlug vernoemen dat Nederland NU ca. 500 miljard(!) Euro staatschuld heeft, alsmede ongeveer hetzelfde aan hypotheekschuld. Tel uit je winst! De Jager roept om straffe maatregelen voor Euro-zondaars zoals Griekenland c.s., maar vergeet daarbij Nederland zelf te noemen. Werd in dat verband onmiddellijk fijntjes getipt door Duitsland, en terecht. Maar mocht het ooit zo ver komen dat wij daar ook koud aan zijn, is het onontkoombaar om de ambtenaren niet buiten schot te laten, want dat had decennia geleden al gebeurd moeten zijn. Maar dan gaan ze staken, en krijgen dan alsnog hun zin, zo leert de geschiedenis. Of die vlieger nog op zal gaan als het echt menens wordt, moet afgewacht worden. Beter ware het dat, nu we ook op een “burning platform” zitten, er al eens echt werk gemaakt wordt van samenwerken en bezuinigen op en in het ambtenarenapparaat, in plaats van baantjes rond te duwen van de ene “werkgroep” naar de andere.

Reacties zijn gesloten.